Förändring av regelverket kring övergivna motorfordon

Motion 2018/19:709 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S)

av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över vilka lämpliga åtgärder som kan vidtas med anledning av det växande problemet med avställda bilar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Övergivna bilar som inte skrotas är ett växande problem i Sverige. Enligt en kartläggning som föreningen Håll Sverige Rent genomförde 2014 har antalet avställda bilar som inte skrotas ökat med 30 procent på 10 år. Ökning har framför allt skett sedan skrotbilspremien avskaffades 2007.

Skrotbilar utgör både en miljö- och hälsofara då de innehåller ett flertal skadliga ämnen, bland annat bly, kvicksilver, oljor och andra vätskor som kan läcka ut i naturen om de inte tas om hand på ett adekvat sätt. Djur- och växtliv kan också ta skada av vissa av de långlivade ämnen som anrikas i naturen. Övergivna bilar tenderar också att bli dumpningsplatser för annat skräp och riskerar även bli farliga lekplatser för barn eller leda till bilbränder. Därutöver förekommer det att avställda bilar är en del i kriminell verksamhet kring så kallade målvakter.

Många av landets kommuner har problem med avställda bilar som inte tas till skrotning och måste ägna mycket resurser åt att söka efter både bilar och ägare. I många fall är det svårt att hitta ägarna och kommunerna får då lägga miljontals kronor årligen på bortforsling och skrotning av de övergivna bilarna. Inte sällan står fordonen på kommunal mark och skattebetalarna får stå för hela eller delar av kostnaden i över 80 procent av fallen, enligt en kartläggning av föreningen Håll Sverige Rent.

De övergivna bilarna utgör även ett problem för många privata mark- och fastighetsägare. I bland annat Strömsunds kommun i Jämtlands län, har detta lett till stora problem då ett fåtal personer ställt av närmare 300 bilar runtom kommunen. En väg att åtgärda problemet kunde därför vara att se över om hobbysamlande av motorfordon kan begränsas i antal, likt de begränsningar som finns kring privat djurhållning. Även andra lösningar kan vara aktuella att överväga.

Kalle Olsson (S)

Anna-Caren Sätherberg (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-22 Granskad: 2018-11-22 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)