Säkra returpappershanteringen

Motion 2018/19:685 av Peter Persson (S)

av Peter Persson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om uppföljning av vilken påverkan förordningen (2018:1463) om producentansvar för returpapper har på svensk pappersindustri och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den 28 juni i år beslutade regeringen att införa en ny förordning om producentansvar för returpapper (2018:1463). Samtidigt beslöt regeringen att införa ny förordning för förpackningar.

Syftet är att mer material ska återvinnas. Vi vet att två tredjedelar av alla sopor som bränns skulle kunna återvinnas.

Ambitionen med den nya förordningen är också att de två parallella system som finns idag samordnas till ett. Det ska helt enkelt bli enklare att återvinna. Hushållen ska slippa åka till särskilda återvinningsstationer utan istället kunna lämna sina förpackningar och tidningspapper direkt vid bostaden.

Vi socialdemokrater hade helst sett att kommunen övertagit ansvaret för insamlingen men det hade krävt lagändringar som allianspartierna och SD inte ställt sig bakom. Den privatisering av insamlingen som gjordes av en borgerlig regering en gång i tiden verkar vara svår att återställa. Den nu beslutade förordningen innebär istället att insamlingsansvaret fortfarande ligger kvar på producenterna men att de ska samla in med samma servicegrad som kommunerna samlar in övriga sopor, dvs hushållsnära. Därmed skulle dagens dubbla insamlingssystem, i alla fall för hushållens synpunkt, kunna samordnas till ett.

Insamlingen av tidningspapper och returpapper är viktig för svensk pappersindustri. Det handlar om råvara för papperstillverkning – en viktig del av en cirkulär ekonomi. Därför är reformen också känslig eftersom pappersindustrin verkar på en global konkurrensutsatt marknad. Naturvårdsverket har fått i uppdrag att följa utbyggnaden av den bostadsnära insamlingen av förpackningar och returpapper och se vilka effekter som den får.

Jag menar att det är viktigt att det noggrant också följs upp effekter för svensk pappersindustris konkurrenskraft och möjlighet till råvara i form av returpapper.

Den nya förordningen ska, menar jag, inte ge några negativa effekter för svensk pappersindustris konkurrenskraft, för utgivning och publicering av dagstidningar, tidningsläsandet i Sverige och i dess förlängning demokratin.

Producentansvaret har fungerat i närmare 25 år. Genom insamling och återvinning är den en av få fungerande cirkulär ekonomier i praktiken.

Peter Persson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-22 Granskad: 2018-11-22 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)