Politik för hållbart fiske

Motion 2018/19:675 av Sanne Lennström (S)

av Sanne Lennström (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över fiskemetoder för att främja ett hållbart fiske och en bättre havsmiljö och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Östersjöns och andra havs ekosystem är idag allvarligt hotade. Det är av stor vikt att fortsätta arbetet för ett mer hållbart fiske längs vår kust. Havsbottnen i Östersjön är känslig och påverkas negativt av bottentrålning. Som metod är bottentrålning attraktiv för många kommersiella fiskare då det är en effektiv fiskemetod. När bottnarna trålas förstörs dock miljön och näringsämnen och miljögifter från sedimenten frigörs i vattnet. Bottenlevande djur kan också skadas eller dö. Många områden trålas så frekvent att bottenlivet inte får tid att återhämta sig. Detta medför allvarliga skador.

Ett annat problem som är relaterat till trålning är överfiskning. Vi ser att haven idag blir utfiskade vilket inte är inte hållbart för framtiden. Fisken och haven måste skyddas genom införandet av områden som är fria från bottentrålning. En svensk miljö- och fiskepolitik ska värna om ett livskraftigt kustfiske.

Vi måste i högre grad skydda känsliga områden från bottentrålning och stimulera mindre miljöpåverkande fiskeredskap. Den skadliga bottentrålningen som ger såhär stora effekter på bottenfaunan bör stoppas i hela EU.

Bottentrålning skapar ett ohållbart fiske som även förstör vår havsmiljö. Mer miljövänliga alternativ som främjar tillväxten av fisk bör ses över för en hållbar havs- och fiskepolitik.

Sanne Lennström (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-22 Granskad: 2018-11-22 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)