Starta-eget-lån till unga vuxna

Motion 2018/19:637 av Dennis Dioukarev (SD)

av Dennis Dioukarev (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett starta-eget-lån till unga vuxna och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har genom historien varit ett föredöme vad gäller den nationella innovationskraften i produkt-/servicesektorn. Bakom de många framgångssagorna där svenska småföretag har blivit storföretag står driftiga och ofta unga individer som är beredda att ta såväl sociala som ekonomiska risker för att förverkliga sina affärsidéer. I dag ser vi tyvärr en negativ trend i synnerhet bland unga vuxna (under 30 år) där fler väljer att ta en anställning istället för att våga satsa på sina egna affärsidéer. Trots att nyutexaminerade ungdomar ofta är mer benägna att ta risker för att genomföra sina företagsidéer, själva eller tillsammans med sina studievänner, så väljer många att avstå på grund av den privatekonomiska osäkerhet som ett nystartat företag innebär.

För att stimulera egenföretagande bland unga vuxna så bör därmed regeringen utreda huruvida ett statligt starta-eget-lån kan utformas likt CSN-studielånet, som har en fixerad månatlig utbetalning som motsvarar beloppet för existensminimum. Detta är avsett för att delbekosta den nystartade företagarens privata levnadskostnader under det första året. För att ge låntagarna de bästa förutsättningarna för att framgångsrikt genomföra sina affärsidéer så bör låntagare uppfylla krav såsom en väluttänkt affärsplan samt inneha en yrkes-/högskoleutbildning som motsvarar grundkunskaperna i det verksamhetsområde som företaget verkar inom.


Ett starta-eget-lån för unga vuxna bör ses som ett kraftigt verktyg från statligt håll som leder till att nyutexaminerade ungdomar ges en möjlighet att tillämpa sina kunskaper i en riktig affärsrörelse och därmed erhålla värdefull erfarenhet och kunskap om företagande som kan ses som en praktisk vidareutbildning.

Dennis Dioukarev (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-21 Granskad: 2018-11-21 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)