Extremistgrupperingar

Motion 2018/19:604 av Åsa Coenraads och Alexandra Anstrell (båda M)

av Åsa Coenraads och Alexandra Anstrell (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka polisens befogenheter för att bekämpa autonoma gruppers framfart och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Demokratins grundtanke är att alla människor är lika mycket värda och ska ha samma rättigheter. Alla som bor i ett land ska ha rätt att tycka till om hur landet ska styras och vilka lagar som är gällande. I Sverige sker detta genom allmänna val vart fjärde år. Medborgare har även rätt att tycka vad man vill om de beslut som tas, detta har man rätt att göra i både tal och skrift. I Sverige har vi näringsfrihet, det innebär att vem som helst har rätt att starta och driva företag och konkurrensen ska vara fri utan angrepp från det allmänna. Jobb och företagande är en förutsättning för att hela Sverige ska kunna leva och blomstra. Idag finns en bredd av företagande på landsbygden och företagarnas entreprenöriella sidor växer i tider då vissa branscher går sämre än andra.

Svenskt lantbruk är hårt konkurrensutsatt och tvingas hitta nya lösningar för sin fortsatta överlevnad mot sina europeiska och utom europeiska konkurrenter. En kombination av djurhållning, växtodling och entreprenadverksamhet är idag vanligt förekommande för att stärka företagen vid konjunktursvängningar.

Näringslivets värde och existens hotas idag av att demokratins principer sätts ur spel av människor i autonoma grupper som anser sig stå över demokratin och lagen. För att demokratin och näringsfriheten ska kunna värnas krävs ett extra skydd mot och en nationell samordning av den här typen av hot och brott. Under de senaste åren har vi sett en upptrappning av brottslighet mot djurhållare, politiker och jägare på ett sätt som aldrig får normaliseras eller accepteras av ett samhälle. Hot, trakasserier, stöld, olaga intrång, gravskändning, mordbrand och skadegörelse inte bara mot en enskild näringsidkare utan även mot familjer och närstående runt företagaren är idag vanligt förekommande och rättsväsendet står ofta hjälplöst då dessa autonoma grupper ofta kommer i grupp och är maskerade.

Organiserad civil olydnad har blivit en inkörsport till organiserad brottslighet på landsbygden och måste hanteras nationellt. Den här typen av brottslighet måste tas på större ansvar och straffpåföljderna behöver bli strängare.

Åsa Coenraads (M)

Alexandra Anstrell (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-21 Granskad: 2018-11-21 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)