Vård av förälder

Motion 2018/19:596 av Margareta Cederfelt (M)

av Margareta Cederfelt (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att överväga en modell för vård av förälder och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att bli förälder till sin mamma eller pappa är något som många vuxna upplever. Det är inte bara de egna föräldrarna som kan ha ett vårdbehov utan det kan också handla om att vårda svärföräldrar eller andra äldre släktingar. Precis som när det gäller barn är det oftast kvinnor som står för omvårdnaden av de äldre föräldrarna och övriga äldre anhöriga. Detta medför frånvaro från arbetet, eventuellt lägre anställningsgrad, lägre egen sjukpenning, a-kassa och slutligen lägre pension.

Lösningen kan aldrig bli att samhället skall ansvara för att garantera all omvårdnad och omsorg om de äldre. Istället bör samhället underlätta för de personer som på olika sätt vårdar sina äldre anhöriga.

En lämplig modell som skulle kunna ligga till grund för hur ersättning för vård av äldre kan utformas är ersättningen för vård av barn. Ersättningen för vård av äldre anhöriga skulle kunna inkludera att följa med till hälso- och sjukvård, tandläkare, habilitering och rehabilitering samt träff med biståndshandläggare eller annan myndighetsrepresentant.

Med ersättning för vård av äldre anhörig skulle också livskvaliteten för de äldre höjas genom att de skulle få möjlighet till stöd av anhöriga. De äldre personerna skulle också veta att deras döttrar, eller andra kvinnliga anhöriga, inte förlorar i arbetsförtjänst på grund av att de hjälper dem.

När ersättning för vård av barn infördes sågs detta som en stor jämställdhetsreform som underlättade för kvinnor att delta på arbetsmarknaden. Det är nu dags att ta nästa steg för att underlätta kvinnors deltagande på arbetsmarknaden genom införandet av en ersättning för vård av äldre anhöriga.

Hur ersättning för vård av äldre anhöriga skall utformas i detalj bör ses över.

Margareta Cederfelt (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-21 Granskad: 2018-11-21 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)