Effektivare persontransporter med 130 km/tim på motorvägar

Motion 2018/19:578 av Patrik Jönsson (SD)

av Patrik Jönsson (SD)

Förslag till riksdagsbeslut 

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda en eventuell hastighetshöjning på motorväg till 130 km/tim och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

På svenska motorvägar har sedan länge hastighetsgränsen 110 km/h varit rådande. Sedan elva år tillbaka har man dock provat att tillåta 120 km/h på flera motorvägssträckor. I flera europeiska länder råder hastighetsgränsen 130 km/h, något som många människor även önskar som gräns i Sverige på våra motorvägar. Effektiva persontransporter är eftersträvansvärt, och att få kortad restid är för många önskvärt. Det är även sett ur en demokratiaspekt rätt att ha hastighetsgränser som har en bred folklig acceptans. På de sträckor som anses lämpade och säkra föreslås därför att Trafikverket inför en hastig­hetsgräns på 130 km/h. Effekterna av hastighetsgränshöjningen skall givetvis utvärderas. Skulle effekterna därefter visa sig positiva, eller i vart fall ej negativa ur trafiksäkerhets­hänseende, bör standarden vid nybyggnation av motorväg anpassas för 130 km/h.

Patrik Jönsson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-20 Granskad: 2018-11-20 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)