Slopat stöd för produktion av socker

Motion 2018/19:566 av Angelica Lundberg och Mikael Eskilandersson (båda SD)

av Angelica Lundberg och Mikael Eskilandersson (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för ett slopat stöd för sockerproduktion och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det finns inga hälsovinster med att äta tillsatt socker. Tvärtom kan en hög konsumtion av socker leda till olika sjukdomar såsom diabetes, psykisk ohälsa, fetma, hjärt-kärlsjukdomar och njursvikt.

många som vart femte barn i Sverige lider av övervikt eller fetma. Barn med fetma utvecklar ofta insulinresistens, blodfettrubbningar och leverpåverkan. Detta kan leda till följdsjukdomar som typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdomar redan i unga år. Det råder tyvärr ingen tvekan om att vi nu måste betrakta barn- och ungdomsfetma som en ny folksjukdom. Det är mot bakgrund av detta helt orimligt att offentliga medel används för att subventionera sockerproduktion. Därför bör Sverige, genom EU, verka för att slopa stödet för produktion av socker.

Angelica Lundberg (SD)

Mikael Eskilandersson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-20 Granskad: 2018-11-20 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)