Ett reformerat komvux på grundläggande nivå

Motion 2018/19:554 av Maria Nilsson (L)

av Maria Nilsson (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning för ett reformerat grundvux och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Antal personer som är inskrivna i komvux var 2017 235000 eller 4% av befolkningen i åldern 20–64 år. Av dessa läser 49000 på grundläggande nivå. Det är en ökning med nästan 1/5. Sammantaget är varannan elev inom grundläggande eller gymnasial komvux född utomlands.

Det är en heterogen grupp som idag läser på komvux. Av de som läser på grundläggande nivå har många som är födda utomlands redan en högre utbildning. Komvux behöver med andra ord bli mycket mer flexibelt och bättre möta varje individ. Om komvux misslyckas med detta kommer det att få stora konsekvenser för kollektivet på samhällsnivå. Lärarförsörjningen är lika alarmerande inom komvux som andra skolformer, till och med mer. Komvux har sedan tidigare färre behöriga lärare.

För kommunerna är komvux på grundläggande nivå tyvärr inte sällan placerat långt ned på prioriteringslistan. Många kommuner saknar uppföljningsverktyg, det systematiska kvalitetsarbetet är begränsat osv. Dessutom brister likvärdigheten mellan olika kommuner. Samtidigt är grundvux en skolform där mindre investeringar kan få stora positiva effekter.


Regeringen behöver skyndsamt tillsätta en utredning för hur grundläggande komvux kan reformeras så att kvaliteten i undervisningen förbättras, det systematiska kvalitetsarbetet stärks och likvärdigheten ökar.

Maria Nilsson (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-20 Granskad: 2018-11-20 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)