Akademiska Hus uppdrag

Motion 2018/19:551 av Lina Nordquist (L)

av Lina Nordquist (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ägardirektiven till Akademiska Hus bör ändras, så att bolaget ges i uppdrag att vara stöttande och behjälpligt då lärosäten direkt eller indirekt vill överta fastigheter och själva förvalta dem, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Ett av Sveriges storbolag, Akademiska Hus AB, äger och förvaltar idag mer än hälften av Sveriges lokaler för högre utbildning och forskning. Bolagets roll är dock inte helt förankrad hos lärosätena, enligt Riksrevisionen. Högsta förvaltningsdomstolen uttalade dessutom i ett avgörande 2016 (HFD 2016 ref 67) att Akademiska Hus inte kan anses verka under normala marknadsmässiga villkor, eftersom deras marknad inte innebär någon egentlig konkurrens. Bolaget har med andra ord stor frihet när de sätter sina hyresnivåer, och många lärosäten kan i praktiken inte välja att hyra andra lokaler.

Riksrevisionen anser att samarbetet mellan Akademiska Hus och lärosätena kan förbättras när det gäller uppdraget att gemensamt hitta möjligheter till effektiviseringar av resursutnyttjandet. Jag delar den uppfattningen: lärosäten och invånare förtjänar ju de allra bästa villkor för forskning och utbildning.

En dellösning i närmare samarbete kan vara gemensamma överväganden av vilka fastigheter som fortsatt bör ägas av Akademiska Hus och vilka som kan övertas av lärosätena själva eller av deras fastighetsstiftelser. Bolaget förväntas redan idag ta aktivt ansvar för förbättrad konkurrens genom att sälja mark inom kärnbeståndet. Detta arbete bör intensifieras med fokus på lärosätenas autonomi.

Jag föreslår att ägardirektiven till Akademiska Hus ändras, så att bolaget får i uppdrag att stötta och hjälpa när lärosäten direkt eller indirekt vill överta fastigheter och lokaler. Det skulle ge lärosätena större frihet att långsiktigt säkra lokaler efter egna behov och önskemål. En färdig modell för detta fanns redan att läsa i autonomiutredningen.

Vi måste värna god utbildning och modig, långsiktig forskning. Därför bör svenska lärosäten ges möjlighet att i högre grad själva ta kontroll över sina lokaler och fastigheter.

Lina Nordquist (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-20 Granskad: 2018-11-20 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)