Krafttag mot psykisk ohälsa bland unga

Motion 2018/19:546 av Tobias Andersson och Ebba Hermansson (båda SD)

av Tobias Andersson och Ebba Hermansson (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av terminsvisa möten med skolkurator och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av en skolkurator på samtliga skolenheter och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utöka skolpersonalens kunskap om och förståelse för psykisk ohälsa och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av uppföljningskrav inom psykiatrin och tillkännager detta för regeringen.
  5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bättre samordning mellan de instanser som ska motverka ungas psykiska ohälsa, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

En av de största utmaningarna rörande Sveriges unga är den utbredda psykiska ohälsan som idag råder. På tio år har psykisk ohälsa bland unga i åldern 10–17 år ökat med över 100 procent enligt Socialstyrelsen och bland flickor i 15-årsåldern uppger en majoritet att de lidit av psykisk ohälsa i en rapport från Folkhälsomyndigheten.

Trots kännedomen om denna drastiska utveckling har köerna till barn- och ungdomspsykiatrin tredubblats under den gångna mandatperioden och endast tre regioner och landsting lyckades erbjuda hjälp inom utlovad tid under 2017. Detta bör ses som ett svek mot Sveriges unga och om ingen förändring sker snarast kommer det att få långsiktiga konsekvenser för både berörda individer och samhället i stort.

Givet detta återfinns onekligen ett behov av att ytterligare resurser riktas till barn- och ungdomspsykiatrin, elevhälsan och Sveriges ungdomsmottagningar. Nedan följer även en rad konkreta åtgärder mot detta utbredda samhällsproblem.


Terminsvisa möten med skolkuratorn

  1. Terminsvisa möten med mentor om hur det går borde kompletteras med terminsvisa möten med skolkuratorn om hur man faktiskt mår.

Skolkurator på samtliga skolenheter

  1. Psykisk ohälsa är inte schemalagd och då kan inte heller skolkuratorns tid på olika skolor vara det.

Utbilda all skolpersonal mer om psykisk ohälsa

  1. Skolpersonal ska ha en grundläggande förståelse för psykisk ohälsa för att kunna uppmärksamma fler som är drabbade och därmed koppla in elevhälsan i ett tidigt skede.

Uppföljningskrav inom psykiatrin

  1. När en patient uteblir från psykiatrisk kontakt med vården behöver vården ta sitt ansvar och stämma av med patienten hur denne mår. Detta för att inte utebliven kontakt på grund av djup psykisk ohälsa ska kunna ske.

Bättre samordning mellan berörda instanser

  1. Det sista en ungdom ska behöva fundera över när denne söker vård är vilken instans som är korrekt att vända sig till. Bättre transparens och samordning är därför ett måste för att framöver säkerställa en en väg in-liknande situation.

Tobias Andersson (SD)

Ebba Hermansson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-20 Granskad: 2018-11-20 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (5)