Översyn av lagstiftning och huvudmannaansvar för missbruksvård samt psykiatrisk tvångsvård

Motion 2018/19:541 av Clara Aranda (SD)

av Clara Aranda (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att omedelbart göra en översyn av lagstiftning och huvudmannaansvar för missbruksvård samt psykiatrisk tvångsvård och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det finns tydliga behov av att omedelbart se över och förändra lagstiftningen för missbruksvård samt psykiatrisk tvångsvård. Idag är missbruksvården och den psykiatriska tvångsvården uppdelad i ansvarsområden som är strikt reglerade, vilket i princip omöjliggör en samlad vårdprocess.

Den aktuella vårdplatsbristen är en avgörande faktor i sammanhanget och bär också del av ansvaret för pågående ansvarsförskjutning mellan olika vårdinrättningar. Av den orsaken blir det svårt att lösa den här typen av problematik enbart genom samverkan och riktlinjer.

Nuvarande fördelning mellan två huvudmän är uppenbart bekymmersam och en ny konstruktion med ett enskilt huvudmannaansvar bör därför utredas.

Det är oerhört viktigt att vården utgår ifrån den enskildes behov och tillhandahåller rätt resurser för att kunna möta olika målgrupper. Tillgänglighet till vård och rätt insatser vid rätt tidpunkt är avgörande för en effektfull behandling, samtidigt som det individuella lidandet för den enskilde kan minska avsevärt.


En samordnad och tydlig reglering krävs därför för att komma till rätta med nuvarande situation, där många klienter faller mellan stolarna. Olika lagstiftningar gör ansvarsfördelningen oklar och det behövs en modern och diversifierad lag för att utveckla missbruksvården samt den psykiatriska tvångsvården till det bättre.

Clara Aranda (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-19 Granskad: 2018-11-19 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)