Dimensioneringen av polisutbildningen

Motion 2018/19:499 av Roger Haddad (L)

av Roger Haddad (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se till att skärpa antagningskraven för att bli polis, inte sänka dem ytterligare och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Polisutbildningen har fortfarande många intresserade som söker, men långt ifrån alla platser fylls varje termin. Detta beror dels på att de sökande inte har rätt behörigheter, dels på att Rekryteringsmyndigheten brister i sin kapacitet och förmåga att pröva fler studenter. Det gör att vi trots akut polisbrist står med hundratals tomma platser varje år. Riksdagen bör som sin mening tillkännage till regeringen att säkra en bättre kapacitet hos Rekryteringsmyndigheten för att alla som söker ska kunna prövas. Riksdagen bör också tillkännage att regeringen ska se över dimensioneringen av polisutbildningen då de kommande nya utbildningsorterna tillkommer och ska byggas upp samtidigt som vi står med en tredjedel av polisutbildningens platser tomma i Växjö och hälften av platserna tomma vid utbildningen i Umeå. Det är inte realistiskt att tro att vi kommer fylla samtliga platser vid samtliga lärosäten i det läge vi befinner oss i när det gäller polisen. Vidare måste vi fortsätta se över möjligheterna att studera på distans om det går att bedriva en sådan verksamhet med bibehållen kvalitet utifrån att det också är centralt med de praktiska momenten – arbetspraktiken – utöver aspiranttjänstgöringen.

Vi måste också satsa på kvalitet och se till att de befintliga utbildningarna i Stockholm, Växjö och Umeå håller hög kvalitet och att genomströmningen förbättras. Insatser behöver också här sättas in för att stoppa avhoppen från polisutbildningen, för att även här ser vi att studenter som ansökt, prövats och kallats till utbildningen antingen inte dyker upp vid uppropet eller att de påbörjar en utbildning men sedan inte genomför densamma. Det är ett slöseri både för den enskilde och för samhället som behöver rekrytera varenda polis när detta inträffar. Ska vi lösa polisbristen måste polisavhoppen stoppas och poliser rekryteras tillbaka till yrket. Men även polisutbildningens kvalitet måste värnas om vi långsiktigt ska säkra kompetensförsörjningen av de bäst lämpade poliserna.

Roger Haddad (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-19 Granskad: 2018-11-19 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)