En modern skyddslag

Motion 2018/19:466 av Joar Forssell (L)

av Joar Forssell (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur skyddslagens definition av skyddsobjekt även ska kunna innefatta särskilt utsatta civila objekt och platser och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Hoten mot Sverige är många och de flesta partier i Sveriges riksdag är överens om att det är viktigt att vår beredskap är god nog att parera samtliga slag mot vår demokrati. Trots detta så omfattar dagens skyddslag (2010:305) endast statlig infrastruktur. En konsekvens av detta är att Sverige står illa rustat för att bemöta de hot som i allt större utsträckning riktar sig mot vanliga medborgare. Eftersom dagens terrorism i större utsträckning består av ensamma fanatiker är också deras taktik i lägre grad att ge sig på välbevakade statliga objekt. Istället väljer ofta dessa terrorister att slå mot samhällets mjuka mål såsom en obevakad gågata i Stockholms innerstad eller en centralt belägen synagoga.

Idag ger skyddslagen regeringen eller den myndighet som regeringen utser befogenhet att utnämna byggnader som innehar samhällsviktig verksamhet till skyddsobjekt. Detta medför att dessa objekt istället för att skyddas av vanliga säkerhetsvakter kan skyddas av bättre utrustade skyddsvakter där både militär och polisiär personal kan ingå beroende på hotbilden. För att garantera våra medborgares säkerhet bör detta skydd även kunna omfatta civila objekt och platser om hotbilden skulle kräva det. Förutsättningarna för hur skyddet rent praktiskt kan utformas i en kommande ändring av skyddslagen bör därför utredas. Detta bör ges regeringen tillkänna.

Joar Forssell (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-19 Granskad: 2018-11-19 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)