Medborgarskapets betydelse

Motion 2018/19:448 av Markus Wiechel (SD)

av Markus Wiechel (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökat symbolvärde i medborgarskapet och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökade krav för svenskt medborgarskap och tillkännager detta för regeringen.

Ökat symbolvärde för det svenska medborgarskapet

Det svenska medborgarskapet har dessvärre blivit allt mer urholkat. Trots det bör det stå utom tvivel för samtliga beslutsfattare att de som har ett svenskt medborgarskap ska vara stolta över det. Att få svenskt medborgarskap bör vara en stor upplevelse, vilket ska synas i samband med medborgarskapsceremonier och på medborgarskapsbeviset. Att som nybliven svensk medborgare få ett brev på posten med ett utskrivet papper som bevisar medborgarskapet duger inte. Det bör vara ett prydligt diplom värt att visa upp. Riksdagen bör ge regeringen i uppgift att återkomma med förslag på hur symbolvärdet i det svenska medborgarskapet kan stärkas.

Ökade krav för svenskt medborgarskap

Sverigedemokraterna tror på assimilering framför integration. Det är en i allra högsta grad sund idé och var för inte alls särskilt länge sedan fullt naturligt i Sverige. Att personer som väljer att bosätta sig i vårt land också anpassar sig bör vara lika självklart som det är i andra länder, och det borde även vara självklart i de fall då en person blir svensk medborgare. Det är viktigt att påpeka att anpassning inte främst är ett ansvar som ligger på samhället, även om samhället kan hjälpa till genom att ställa krav. Anpassningen ligger främst på den enskilda individen, och för att fler ska eftersträva att assimilera sig bör också medborgarskapet få ett ökat värde. Idag ger svenskt medborgarskap rättigheter som att exempelvis bo och arbeta i Sverige, rösta vid riksdagsval samt söka jobb som polis, militär eller domare. Med medborgarskapet bör också skyldigheter följa, och av den anledningen måste medborgarskapet uppgraderas med fler krav på bland annat språkkunskaper och grundläggande kunskaper om hur det svenska samhället är uppbyggt och fungerar. Alla svenska medborgare bör veta vad deras rättigheter och skyldigheter är, vilket är fullt naturligt i de flesta västländer. Riksdagen bör ge regeringen i uppdrag att ta fram förslag till hur kraven för svenskt medborgarskap kan öka.

Markus Wiechel (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-19 Granskad: 2018-11-19 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (2)