Låt polisen bära vapen utanför tjänst och förstärk tjänstemannaskyddet

Motion 2018/19:2971 av Christian Carlsson (KD)

av Christian Carlsson (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning för att se över vapenlagen (1996:67), vapenförordningen (1996:70) och tillämpningen av FAP 104-2 (Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om polisens skjutvapen m.m.) med syftet att se över möjligheten att under vissa omständigheter låta polisman bära vapen utanför tjänst, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning om att stärka tjänstemannaskyddet i enlighet med motionens intentioner och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Alltför många poliser lever under ständiga hot. Beskjutning av polisers hem och bombattentat mot polisstationer får inte under några omständigheter accepteras. Istället måste den sortens attacker mot vårt samhälle besvaras med full kraft.

Vi kristdemokrater vill se 10000 fler poliser och höjda polislöner, men det krävs också vassare verktyg för att bekämpa brott samt flera åtgärder för att man som polis ska kunna säkerställa sin egen och sin familjs trygghet.

Poliser som är hotade borde i högre utsträckning än i dag kunna bära tjänstevapen även utanför tjänst, dvs. under förutsättning att rådande säkerhetsbestämmelser följs. Det skulle i sådana fall handla om den typ av halvautomatiska pistoler som vanligen bärs av poliser i tjänst. Ett sådant förslag skulle göra att landets poliser skulle ges bättre möjlighet att skydda sig själva och sin familj om de utsätts för hot, våld eller attentat i hemmet.

Vapenlagen och vapenförordningen öppnar redan idag för att polisman ska kunna bära vapen utanför tjänst, men i FAP 104-2 (Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om polisens skjutvapen m.m.) är denna möjlighet alltför hårt reglerad, bl.a. i och med krav på att det måste föreligga både synnerliga skäl och allvarligt hot. Reglerna rymmer också formuleringar om att alternativa åtgärder ska omfatta dagens prövning av huruvida polisman ska få bära sitt vapen utanför tjänst. Jag menar att tillämpningen behöver ses över. Det bör ges regeringen tillkänna.

Något annat som det finns anledning att utreda är en förstärkning av tjänstemanna­skyddet. Våld eller hot som riktas mot en polismans familj ska straffas lika hårt som våld och hot som riktas direkt mot polismannen. Båda situationerna ska fullt ut omfattas av tjänstemannaskyddet.

Det finns dessutom domar där poliser som utsatts för hot och kränkningar i tjänsten inte har getts samma rätt till ersättning som andra. Detta därför att domstolen har ansett att polisen borde ha varit mentalt förberedd på angreppet. Att bli spottad på eller få en knytnäve i ansiktet är självklart inte mindre kränkande för en polis. Det är tvärtom fråga om allvarliga brott just för att det riktas mot en polis. Polisen arbetar för trygghet och rättvisa och är därmed en viktig auktoritet i samhället som var och en har att visa respekt för.

Mot bakgrund av det ovan nämnda föreslås Sveriges riksdag ställa sig bakom att tillsätta en utredning för att se över polismans möjlighet att bära vapen utanför tjänst, samt att tillsätta en utredning om att stärka tjänstemannaskyddet.

Christian Carlsson (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (2)