Utgiftsområde 24 Näringsliv

Motion 2018/19:2928 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 24 Näringsliv enligt förslaget i tabell 1 i motionen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett ökat anslag till Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett minskat anslag till Näringslivsutveckling och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett ökat anslag till Upprustning och drift av Göta kanal och tillkännager detta för regeringen.
  5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett minskat anslag till Bidrag till företagsutveckling och innovation och tillkännager detta för regeringen.
  6. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett ökat anslag till Exportfrämjande verksamhet och tillkännager detta för regeringen.
  7. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett ökat anslag till AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Jobb skapas av företag som växer och anställer. Fler jobb i växande företag betyder ökade skatteintäkter, vilket i sin tur finansierar vår gemensamma välfärd. Det måste därför bli enklare och mer attraktivt att driva företag i Sverige. Entreprenörer ska ha förutsättningar att vilja och våga satsa på sina idéer.


Anslagsanvisning

Tabell 1 Anslagsförslag 2019 för utgiftsområde 24 Näringsliv

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (M)

1:1

Verket för innovationssystem

239 552

1:2

Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling

2 910 255

+150 000

1:3

Institutens strategiska kompetensmedel

747 421

1:4

Tillväxtverket

274 635

1:5

Näringslivsutveckling

881 022

22 000

1:6

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

61 994

1:7

Turistfrämjande

114 613

1:8

Sveriges geologiska undersökning

241 772

1:9

Geovetenskaplig forskning

5 923

1:10

Miljösäkring av oljelagringsanläggningar

14 000

1:11

Bolagsverket

53 285

1:12

Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

8 327

1:13

Konkurrensverket

152 999

1:14

Konkurrensforskning

13 804

1:15

Upprustning och drift av Göta kanal

153 210

+5 000

1:16

Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag

23 200

1:17

Kapitalinsatser i statliga ägda företag

61 000

1:18

Avgifter till vissa internationella organisationer

17 780

1:19

Finansiering av rättegångskostnader

18 000

1:20

Bidrag till företagsutveckling och innovation

309 472

40 000

1:21

Patent- och registreringsverket

320 584

2:1

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet

35 771

2:2

Kommerskollegium

91 084

2:3

Exportfrämjande verksamhet

382 389

+7 000

2:4

Investeringsfrämjande

72 772

2:5

Avgifter till internationella handelsorganisationer

20 517

2:6

Bidrag till standardiseringen

31 336

2:7

AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning

10 000

+20 000

Summa

7 266 717

+120 000

Politikens inriktning

Moderaterna vill skapa bättre förutsättningar för att fler företag ska kunna starta, växa och anställa. Det förutsätter bland annat tillgång på rätt kompetens, kapital som kan investeras i företagen och att företagens regelbörda minskar. Den rödgröna regeringen har under den gångna mandatperioden fört en politik som går i motsatt riktning. Skatterna har höjts med 60 miljarder kronor, varav 88 procent slår mot jobb, tillväxt och sparande. Regelbördan har ökat och nyföretagandet i Sverige är det lägsta på tio år. Samtidigt utmanas företag och jobb i Sverige ständigt av entreprenörer och innovationer från hela världen. För att Sverige ska kunna konkurrera på den globala marknaden behöver villkoren för företagsamhet och entreprenörskap stärkas.

Moderaternas anslagsjusteringar

1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling

Anslaget ökas med 110 miljoner kronor för att justera för de anslagsförändringar som uppstått avseende den forskningspolitiska propositionen till följd av de särskilda budgetprinciperna som gällt för utformningen av BP19. Av samma anledning ökar anslaget med 255 miljoner kronor år 2020 och 255 miljoner kronor år 2021.

Anslaget ökar med 40 miljoner kronor för att justera för de anslagsförändringar för satsningen på elektrifiering av fordonsparken samt biodrivmedel som uppstått till följd av de särskilda budgetprinciperna som gällt för utformningen av BP19.

1:5 Näringslivsutveckling

Anslag 1:5 minskas med 50 miljoner kronor per år under åren 20192020 till följd av att satsningen på stöd till matchningsaktörer avvisas. Moderaterna presenterar en rad förslag för att förbättra matchningen och sänka trösklarna in på arbetsmarknaden i sin budgetmotion – bland annat reformer som gör det mer lönsamt att arbeta och en ny statlig matchningsfunktion.

Anslaget ökar med 8 miljoner kronor per år under åren 20192021 avseende Tillväxtverkets arbete med verksamt.se för att justera för de anslagsförändringar som uppstått till följd av de särskilda budgetprinciperna som gällt för utformningen av BP19. Anslaget 1:11 Bolagsverket bedöms till följd av de särskilda principer som gällt för utformningen av BP 19 inte behöva justeras för att inrymma Bolagsverkets utökade arbete med verksamt.se.

Anslaget ökar med 20 miljoner kronor år 2019 samt 70 miljoner kronor per år under åren 2020-2021 för att justera för de anslagsförändringar för satsningen på en elektrifiering av fordonsparken samt biodrivmedel som uppstått till följd av de särskilda budgetprinciperna som gällt för utformningen av BP19.

1:15 Upprustning och drift av Göta kanal

Anslaget ökas med 5 miljoner kronor år 2019 och 60 miljoner kronor per år under 2020–2021 för att justera för de anslagsförändringar som uppstått till följd av de särskilda budgetprinciperna som gällt för utformningen av BP19.

1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation

Anslaget minskas med 40 miljoner kronor år 2019 för att justera för de anslags­förändringar som uppstått för Almi till följd av de särskilda budgetprinciperna som gällt för utformningen av BP19.

2:3 Exportfrämjande verksamhet

Anlaget ökas med 7 miljoner kronor år 2019 och 27 miljoner kronor år 2020 för att justera för de anslagsförändringar (Expo 2020) som uppstått till följd av de särskilda budgetprinciperna som gällt för utformningen av BP19.

2:7 AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning

Anslaget ökas med 20 miljoner kronor år 2019 för att justera för de anslagsförändringar som uppstått till följd av de särskilda budgetprinciperna som gällt för utformningen av BP19. Av samma anledning ökas anslaget med 40 miljoner kronor år 2020 och 90 miljoner kronor år 2021.

Lars Hjälmered (M)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Lotta Olsson (M)

David Josefsson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (7)