Inga statsbidrag till icke-demokratiska organisationer

Motion 2018/19:2926 av Roger Haddad (L)

av Roger Haddad (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inga offentliga bidrag ska betalas ut till odemokratiska organisationer och att åtgärder vidtas för att även regionala och lokala offentliga medel inte hamnar hos odemokratiska organisationer som motverkar svensk lag, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Fortfarande betalas det ut statsbidrag till organisationer som på papper accepterat svenska värderingar och svensk lag men som i praktiken bedriver en verksamhet som uppmuntrar extremism och radikalisering. Återkommande har myndigheten MUCF agerat – ofta som en reaktion på medias avslöjanden. Ibland har man bara granskat och ibland har det resulterat i indragna statsbidrag. Offentliga medel ska inte gå till organisationer som i sin verksamhet motverkar svenska värderingar som jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde. Problem finns i politiska partier, ungdomsföreningar men också i föreningar med koppling till vissa religioner till exempel används resurser för att bjuda hit hatpredikanter som förmedlar budskap i direkt strid mot våra värder­ingar. Även om vi ska värna föreningsfriheten innebär det inte att det offentliga ska stödja den här typen av verksamhet, det bör riksdagen tillkännage som sin mening för regeringen.

Regeringen borde också ta initiativ för att till exempel i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, nå en överenskommelse om att även där agera för att stoppa offentliga medel på regional och lokal nivå. Årligen betalas det ut förenings­bidrag, verksamhetsbidrag och projektanslag utöver att regioner och kommuner hyr ut eller lånar ut lokaler, utrustning mm. Det finns ett stort mörkertal kring hur mycket resurser som går till att indirekt eller direkt stötta verksamheter som ägnar sig åt att sprida våldsbejakande åsikter. Riksdagen bör tillkännage som sin mening för regeringen att även agera för att komma åt och granska arbetet med hur offentliga resurser fördelas på regional och lokal nivå och som inte omfattas och täcks in idag av den pågående statliga utredning som är ett resultat av den överenskommelse om åtgärder mot terrorism som partierna slöt i juni 2017.

Roger Haddad (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)