Jakt för personer med funktionsnedsättning

Motion 2018/19:2909 av Eskil Erlandsson och Per Lodenius (båda C)

av Eskil Erlandsson och Per Lodenius (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om åtgärder som möjliggör och tillgängliggör jakt för personer med funktionsnedsättning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Många funktionsnedsatta är intresserade av jakt. Jägare som har funktionsnedsättning behöver ofta använda sig av ett motordrivet fordon för att komma ut i terrängen. Detta användande av motorfordon kräver i de flesta fall dispens från ett antal lagar och förordningar som förbjuder användande av motordrivet fordon vid jakt. Bland lagar och förordningar kan i detta sammanhang nämnas terrängkörningslagen, jaktförordningen och jaktlagen. Länsstyrelserna hanterar dispensgivningen från dessa lagar och förordningar. Hanteringen av dispenserna från länsstyrelsernas sida sker på olika sätt när det gäller områdes- och tidsbegränsningar. Dispens som gäller för ett begränsat område innebär för personen med funktionsnedsättning att han eller hon enbart kan jaga på det område som han eller hon sökt för. Det innebär att personen med funktions­nedsättning kan behöva söka ny dispens för jakt utanför det begränsade området. Många aktiva jägare med funktionsnedsättning har därför behov av ett stort antal dispenser som måste medföras vid jakt. Dispenshanteringen är onödigt tidskrävande och kostsam. Tiden för handläggning av dispensärenden, två till sex veckor, skulle på länsstyrelserna kunna användas till mer prioriterade ärenden. Sökt och beviljad dispens för jakt med motordrivet fordon borde gälla i hela Sverige tills vidare. Till detta ska läggas att för alla arter som finns med i art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet krävs dispenser för att få jaga med hjälp av till exempel en fyrhjuling.

Eskil Erlandsson (C)

Per Lodenius (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)