Stadigvarande bostad

Motion 2018/19:2873 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga ett slopande av avdragsförbudet för stadigvarande bostad i mervärdesskattelagen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Momsen är en konsumtionsskatt, alltså en skatt som i sista hand betalas i samband med inköp för konsumtion. Näringsidkares rätt till avdrag för ingående moms på kostnader är en förutsättning för att systemet ska fungera. Avdragsförbudet för stadigvarande bostad innebär ett avsteg som kan ifrågasättas utifrån ett EU-rättsligt perspektiv. Sverige fick förhandla sig till en rätt att behålla förbudet vid EU-inträdet.

Avdragsförbudet innebär att enskilda personer och företag som upplåter lokaler, till exempelvis flyktingboenden eller äldreomsorg, riskerar att hamna i en situation som saknar förutsebarhet och som innebär stora momsrisker. En sådan upplåtelse av lokaler kan förändra bedömningen av befintlig verksamhet på så sätt att verksamheten anses gå från att bedriva momspliktig verksamhet till att bedriva momsfri verksamhet. Detta innebär att man inte kan göra momsavdrag och att momskostnaderna ökar. Dessutom kan man behöva återföra – betala tillbaka (jämka) tidigare avdragen ingående moms på investeringar gjorda för upp till tio år sedan.

Om avdragsförbudet för stadigvarande bostad togs bort, skulle momsavdragen rimligen inte öka för privata kostnader i samband med uthyrning av bostäder, eftersom privata kostnader inte är avdragsgilla i dag. Detta grundar sig på andra regler som alltjämt skulle gälla även om avdragsförbudet för stadigvarande bostad togs bort.

Statens respektive kommuners ekonomiska ansvar för flyktingmottagandet, äldreboenden och andra sociala boenden påverkas av avdragsförbudet för stadigvarande bostad. Dagens regler leder till höjda hyror på bostäder till flyktingar, äldre och annat stödboende då kompensation för de ökade momskostnaderna sker genom hyres­höjningar. Den komplexa situation för mervärdesskatten och den administrativa börda som regeln medför innebär att många väljer bort momsfri uthyrning, vilket riskerar att minska utbudet på denna typ av bostäder som samhället så väl behöver.

Regeringen behöver därför se över varje möjlighet att förenkla för enskilda och företag som vill hyra ut lokaler till exempelvis flyktingbostäder. En bra början vore att se över avdragsförbudet för stadigvarande bostad.

Cecilia Widegren (M)

Helena Bouveng (M)

Boriana Åberg (M)

Kjell Jansson (M)

Jörgen Berglund (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)