Skogsägares ägande- och brukanderätt behöver förstärkas

Motion 2018/19:2864 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C)

av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att naturvårds­avsättningar aldrig ska ske mot skogsägarens vilja och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skogsägaren alltid ska få ersättning från staten för skog som pekas ut som skyddsvärd och därigenom inte kan brukas och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kortare tidsbegränsa­de arrendeavtal ska kunna upprättas mellan skogsägare och staten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sveriges riksdag har bestämt att en viss mängd skog ska avsättas eftersom det finns höga naturvärden som man vill bevara. Samtidigt har vi en grundlagsskyddad äganderätt som ska respekteras.

I en öppen demokratisk fungerande rättsstat är äganderätten ett fundament. Utan äganderätt fungerar inte marknadsekonomin. Ett starkt och spritt ägande skapar ett starkt samhälle med ansvarstagande människor. Under lång tid har svenskt skogsbruk präglats av frihet under ansvar som bygger på tilltro till att skogsägare vårdar sin egen egendom. Det har gynnat både det egna skogsägandet och samhället. Det har skapat ett långsiktigt hållbart skogsbruk.

Brukad skog ger förnybar råvara, mångfald, jobb och en levande landsbygd. Ska vi klara av klimatomställningen behöver skogen brukas mer.

Tyvärr ser vi att dessa intressen allt oftare krockar, inte minst när skogsägare av olika anledningar inte frivilligt vill gå med på att staten tar deras mark i besittning – ibland till och med utan ekonomisk ersättning. Många människor har haft sin skog i generationer och för dem handlar skogen inte enbart om en kapitalinvestering, utan det är ett sätt att leva, ett sätt att vårda det generationer före dem arbetat i sitt anletes svett med att sköta.

Många enskilda skogsägare, likväl som skogsindustrin som bransch, upplever att äganderätten allt mer urholkas – trots att den är grundlagsskyddad och finns inskriven i EU-rätten och i FN:s deklarationer om mänskliga rättigheter.

Avsättning av skog pga. höga naturvärden får inte åsidosätta äganderätten. Vi ser en framkomlig väg att kombinera dessa två intressen genom dialog och ökad avsättning av skogsmark på frivillig basis. Dessutom bör staten alltid ersätta skogsägare för den mark som skogsägaren inte har möjlighet att bruka. Vi ser även att berörda statliga myndig­heter i högre grad upprättar kortare tidsbegränsade arrendeavtal istället för reservat för all framtid. Det som är skyddsvärt idag kanske inte är det på samma sätt om tio år.

Detta bör ges regeringen till känna.

Peter Helander (C)

Helena Lindahl (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (3)