Miljözoner

Motion 2018/19:2773 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda nyttan av införandet av miljözoner för personbilar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringen införde våren 2018 två nya miljözoner som ger kommuner rätt att begränsa personbilar i städer. Det gjordes genom ändringar i trafikförordningen 10 kapitlet. Förbättrad luftkvalitet i våra städer är viktigt. Luftkvaliteten förbättras dessutom kontinuerligt vilket är glädjande. Nya åtgärder måste samtidigt balansera kostnader och avsedd effekt för miljö, klimat och luftkvalitet. Att först ge människor en miljöbils­bonus för att köpa energieffektiva dieselbilar i syfte att rädda klimatet, för att sedan byta fot och utestänga dem från våra städer i syfte att förbättra luftkvaliteten är att leka med enskildas privatekonomi. Det riskerar att urholka och skada människors tilltro till politiken i allmänhet och till den viktiga miljöpolitiken i synnerhet. Dessutom sker det på orimlig grund när luften även i Stockholm aldrig överskrider EU:s gränsvärden för luftkvalitet. Nybilsinköp är vid sidan om boendet den största investeringen för de flesta människor. Små miljövinster till stor kostnad för enskilda riskerar att urholka skada människors tilltro till politiken i allmänhet och till den viktiga miljöpolitiken i synnerhet.

Därför bör regeringen skyndsamt ges i uppdrag att utreda huruvida eventuella effekter på luftkvaliteten vid införande av miljözoner för personbilar står i proportion till de i övrigt negativa konsekvenser det innebär för privatpersoner och lokalt näringsliv.

Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)