Begränsa inte skogsbruket

Motion 2018/19:2719 av Daniel Bäckström (C)

av Daniel Bäckström (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en utredning av artskyddsförordningen snarast bör komma igång och tydliggöra att brukandet av skog inte ytterligare får inskränkas med mindre än att markägarna ges rimlig ersättning, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Bombmurkla. Tjäder. Lavskrika. Det är några av de arter som skyddas av artskydds­förordningen, vars striktare tolkning skapar stora problem för skogsbruket. Men trots de uppenbara problemen finns det fortfarande inte någon utredning som jobbar med frågan.

Äganderätten är grundläggande i en demokrati och för den fria företagsamheten. Den är säkrad i grundlagen och ska endast sättas ur spel om det finns angelägna allmänna intressen. Och när mark ska tas i anspråk för dessa intressen så ska mark­ägaren få ersättning.

I artskyddet finns det dock ingen självklar rätt till ersättning och det innebär att förekomsten av en art kan stoppa brukandet av skogen utan att det ges någon ersättning till markägaren. Denne tvingas istället till domstol för att försvara sin brukanderätt. Vilket skett i fallen med de tidigare nämnda arterna.

Eftersom regelverket omfattar väldigt många arter – varav flera inte ens är hotade – så kan det ge stora konsekvenser för hela skogsnäringen, men framförallt kommer många enskilda markägare att hamna i ekonomiskt orimliga situationer där deras mark plötsligt blir nästintill värdelös.

Problemet med artskyddet har dock inte bara påtalats av skogsbranschen. Även de inblandade myndigheterna Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har uppmanat regeringen att utreda frågan. Till en början hörsammades inte detta men i våras kom till slut ett sådant förslag. Dock har vi ännu inte sett varken utredare eller direktiv och det är en fördröjning som bara ökar osäkerheten.

Svenskt skogsbruk är hållbart. Sedan produktion och miljö blev jämställda mål i mitten på 1990-talet har flera viktiga faktorer för den biologiska mångfalden utvecklats i positiv riktning. Vi har mer skog än någonsin. Tillväxten är högre än avverkningen. Vi får mer död ved, mer lövträd och mer gammal skog. Staten fortsätter också att i oförminskad takt bilda nya naturreservat och till detta kommer den generella hänsyn som skogsägarna frivilligt tar.

Att ytterligare krångla till det för skogsbruket är därför direkt kontraproduktivt. Det kommer att leda till ytterligare polarisering i miljödebatten och om det dessutom leder till minskad skogsproduktion, så fördröjs omställningen till ett hållbart samhälle. Det kommer också drabba tillväxten, ekonomin och sysselsättningen i landet som helhet.

Därför är det viktigt att en utredning av artskyddsförordningen snarast kommer igång och att den tydliggör att brukandet av skog inte ytterligare får inskränkas – med mindre än att markägarna ges rimlig ersättning.

Daniel Bäckström (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)