Åtgärder för genomförande av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Motion 2018/19:2657 av Thomas Hammarberg (S)

av Thomas Hammarberg (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en systematisk uppföljning av funktionsrättskonventionen i Sverige ska ske genom ett effektivt system för insamling och bearbetning av statistik och andra relevanta data och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den reella levnadsstandarden för personer med funktionsnedsättning, inklusive hållningen till assistansstöd för behövande, bör klargöras och även beröras i den kommande rapporten till den ansvariga FN-kommittén och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Riksdagen beslöt för tio år sedan att Sverige skulle ratificera den internationella funktionsrättskonventionen. Den innebär bland annat en förpliktelse att med jämna mellanrum rapportera till en särskild FN-kommitté om vilka åtgärder som vidtagits för att förverkliga konventionens krav. Hittills har regeringen inlämnat en rapport och den resulterade efter dialog i ett trettiotal rekommendationer från kommittén.

De rekommendationerna berördes i regeringens proposition 2016/17:188. Prövningen i riksdagen ledde i december 2017 till att tydligare mål för funktionshinderspolitiken fastställdes. De kommer självfallet att redovisas i kommande rapporter till FN-kommittén. Sverige förväntas inlämna nästa rapporter – den andra och tredje samtidigt – senast den 15 april 2019.

Kommittén har själv betonat att regeringen bör konsultera berörda enskilda organisationer innan texten slutjusteras. Det förefaller självklart att också riksdagen i någon form ges möjligt att direkt påverka rapporteringen.

Under en kunskapskonferens organiserad av Funktionsrätt Sverige med ett antal experter i maj 2018 framhölls att många av de problem som påpekades av FN-kommittén 2014 alltjämt kvarstår. Inte minst kritiserade konferensen att den ekonomiska ojämlikheten mellan personer med och utan funktionsnedsättning tydligen ökat kraftigt.

Vidare påpekade konferensen att det saknas en myndighet med sammanhållet ansvar för statistik på detta område och att datainsamlingen är osystematisk och bristfällig. Ett samlat arbete med att utarbeta indikatorer kopplat till konventionen har ännu inte gjorts.

FN-kommittén har med all sannolikhet hållit sig informerad om debatterna i vårt land om LSS och assistansfrågan. Det är angeläget att resultatet av utredningen om denna fråga och dess uppföljning kan redovisas i rapporten till kommittén.

Regeringen bör uppmärksammas vikten av att ratificeringen av FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning får en systematisk uppföljning också genom ett effektivt system för insamling och bearbetning av statistik och andra relevanta data. Frågor om den reella levnadsstandarden för personer med funktions­nedsättning, inklusive hållningen till assistansstöd för behövande, bör klargöras och även beröras i den kommande rapporten till den ansvariga FN-kommittén.

Thomas Hammarberg (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (2)