Svenskt mathantverk

Motion 2018/19:2648 av Saila Quicklund (M)

av Saila Quicklund (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tydligare uppdrag till länsstyrelser och regioner att stötta svenskt mathantverk och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Jämtlands län har en lång tradition med mathantverk, vilken utgör en betydande del av besöksnäringen i länet, vid sidan av övriga näringar som bidrar med besök utifrån. Eldrimner nationellt resurscentrum för mathantverk är ett exempel på detta.

Matturismen är betydelsefull för många delar av Sverige och en god förutsättning för växande företag, speciellt ute på landsbygden. Alliansens satsningar på Matlandet har varit betydelsefulla för att lyfta hela Sverige som en matnation. Sverige rankas idag högt som matnation, i konkurrens med europeiska stornationer som Frankrike.

Människor lägger stor vikt vid att köpa mat som är ansvarsfullt framtagen och närproducerad med höga krav på god djurhållning. Trots det är självförsörjningsgraden hos svenskt lantbruk låg, under 50 procent. Import av livsmedel från länder med lägre krav på djurhållning står för en betydande del. Sverige ska inte konkurrera med lägre krav på djurhållning. Det är därför viktigt att vi inom ramen för EU-samarbetet arbetar aktivt för att få andra länder att anta lika höga regler för djurhållning som Sverige.

Samarbete mellan matproducenter, myndigheter och andra aktörer som har intresse i svenskt mathantverk är viktigt. Det visar sig inte minst i Jämtlands län i och med arbetet med exempelvis Eldrimner. Därför är det viktigt att regeringen fortsätter det goda arbete kring svensk mat som Alliansen gjorde. Regionerna bör ges ett tydligare uppdrag att jobba med frågor som rör svenskt mathantverk.

Saila Quicklund (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)