Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Motion 2018/19:2637 av Helena Lindahl m.fl. (C)

av Helena Lindahl m.fl. (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Motivering

Oavsett var man bor – på landsbygden, i mindre orter, i städernas förorter eller innerstaden – ska man ha samma möjligheter att leva, arbeta och driva företag. Landsbygden och städerna delar många utmaningar med varandra. I såväl bruksorter som förorter finns ett behov av fler jobb. Detsamma gäller behovet av en välfungerande och klimatsmart infrastruktur. Behovet av en reformerad bostadsmarknad är stort i hela landet, oavsett om det handlar om att möjliggöra ökat byggande i strandnära lägen på landsbygden eller om att reformera hyresmarknaden i storstäderna.

Likvärdiga möjligheter i hela landet innebär inte per automatik likformighet. Samma utmaning kan lösas på olika sätt i olika delar av landet. Politiken behöver därför utformas med en insikt om att förutsättningarna ser olika ut i olika delar av landet. En närodlad politik, där beslut fattas så nära människor som möjligt, möjliggör en sådan utveckling.


Förslag till anslagsfördelning

Tabell 1 Centerpartiets förslag till anslag för 2019 för utgiftsområde 19 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag

Tusental kronor

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (C)

1:1

Regionala tillväxtåtgärder

1674637

1:2

Transportbidrag

400864

1:3

Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014–2020

1421024

Summa

3496525

Tabell 2 Centerpartiets förslag till anslag för 2019 till 2021 för utgiftsområde 19 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag

Miljoner kronor

2019

2020

2021

1:1

Regionala tillväxtåtgärder

1:2

Transportbidrag

1:3

Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014–2020

Summa

0

0

0

Centerpartiets överväganden

Centerpartiet har i budgetmotionen för 2019 inga skarpa anslagspåverkande förslag under detta utgiftsområde för nästkommande år. I motionen beskrivs dock ett antal inriktningar för den långsiktiga politik som Centerpartiet ämnar verka för.

Helena Lindahl (C)

Annika Qarlsson (C)

Peter Helander (C)

Rickard Nordin (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)