Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Motion 2018/19:2622 av Per Åsling och Helena Vilhelmsson (båda C)

av Per Åsling och Helena Vilhelmsson (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Motivering

Att på ett rättssäkert och effektivt sätt säkerställa att beslutade skatter inbetalas är en grundförutsättning för finansieringen av viktig offentlig verksamhet. Det är också en fråga om likabehandling och värnandet av tilliten till det offentliga.

Förslag till anslagsfördelning

Tabell 1 Centerpartiets förslag till anslag för 2019 för utgiftsområde 3 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag

Tusental kronor

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (C)

1:1

Skatteverket

7 539 094

10 000

1:2

Tullverket

1 890 086

1:3

Kronofogdemyndigheten

1 973 353

Summa

11 402 533

10 000


Tabell 2 Centerpartiets förslag till anslag för 2019 till 2021 för utgiftsområde 3 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag

Miljoner kronor

2019

2020

2021

1:1

Skatteverket

10,0

10,0

10,0

1:2

Tullverket

1:3

Kronofogdemyndigheten

Summa

10

10

10

Centerpartiets överväganden

Anslag 1:1 Skatteverket föreslås öka med 10 miljoner kronor 2019 till följd av Center­partiets förslag om att stärka Skatteverkets arbete med att hantera information till lantbrukare och handläggningen av lantbrukarnas deklarationer. Av samma anledning beräknas anslaget öka med 10 miljoner kronor 2020 och 2021.

Per Åsling (C)

Helena Vilhelmsson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)