Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Motion 2018/19:2615 av Solveig Zander m.fl. (C)

av Solveig Zander m.fl. (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Motivering

Centerpartiet strävar efter trygghetssystem som dels ger människor den trygghet de behöver i tider av sjukdom och liknande och dels innehåller stöd och drivkrafter för att de som kan ska hjälpas tillbaka till arbetsmarknaden.

Att minska sjukskrivningarna är viktigt för såväl den enskilde som för samhället. Centerpartiet föreslår därför ett antal reformer i syfte att öka människors möjligheter och drivkrafter att komma i arbete.

Förslag till anslagsfördelning

Tabell 1 Centerpartiets förslag till anslag för 2019 för utgiftsområde 10 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag

Tusental kronor

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (C)

1:1

Sjukpenning och rehabilitering m.m.

36946254

184000

1:2

Aktivitets- och sjukersättningar m.m.

43943558

400000

1:3

Merkostnadsersättning och handikappersättning

1391000

1:4

Arbetsskadeersättningar m.m.

2 77000

1:5

Ersättning inom det statliga personskadeskyddet

36349

1:6

Bidrag för sjukskrivningsprocessen

2901000

1:7

Ersättning för höga sjuklönekostnader

95000

2:1

Försäkringskassan

8640598

2:2

Inspektionen för socialförsäkringen

68253

Summa

97657012

584000

Tabell 2 Centerpartiets förslag till anslag för 2019 till 2021 för utgiftsområde 10 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag

Miljoner kronor

2019

2020

2021

1:1

Sjukpenning och rehabilitering m.m.

184,0

180,0

180,0

1:2

Aktivitets- och sjukersättningar m.m.

400,0

400,0

400,0

1:3

Merkostnadsersättning och handikappersättning

1:4

Arbetsskadeersättningar m.m.

1:5

Ersättning inom det statliga personskadeskyddet

1:6

Bidrag för sjukskrivningsprocessen

1:7

Ersättning för höga sjuklönekostnader

2:1

Försäkringskassan

2:2

Inspektionen för socialförsäkringen

Summa

584

580

580

Centerpartiets överväganden

Anslag 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. föreslås minska med 200 miljoner kronor 2019, och beräknas minska med motsvarande 2020 och 2021, till följd av Centerpartiets förslag om en reformerad arbetslöshetsförsäkring. Centerpartiets förslag om att avskaffa nedsättningen av vissa miljöskatter för gruvindustriell verksamhet samt avskaffa den särskilda löneskatten för äldre får indirekta följdeffekter på anslagen för vissa transfereringssystem. Anslag 1:1 föreslås därför öka med 16 miljoner kronor 2019 och beräknas öka med 20 miljoner kronor 2020 och 2021.

Anslag 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. föreslås minska med 400 miljoner kronor 2019, samt beräknas minska med motsvarande 2020 och 2021, till följd av Centerpartiets förslag om att avskaffa flyktingundantaget i sjuk- och aktivitetsersättningen.

Solveig Zander (C)

Johanna Jönsson (C)

Jonny Cato Hansson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)