Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Motion 2018/19:2614 av Solveig Zander m.fl. (C)

av Solveig Zander m.fl. (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Motivering

För Centerpartiet är det en självklarhet att det ska vara tryggt att bli äldre i Sverige. Såväl vård som trygghetssystem ska garantera en värdig livssituation för våra äldre.

I takt med att vi blir allt friskare är det också naturligt att fler vill och kan arbeta längre upp i åldrarna. Detta är en förutsättning för att på sikt kunna garantera rimliga pensionsnivåer. Centerpartiet föreslår därför ett antal reformer, däribland ett förstärkt jobbskatteavdrag för äldre och ett borttagande av den särskilda löneskatten för äldre, ämnade att öka möjligheten för de som vill och kan arbeta längre.

Samtidigt finns det en stor grupp äldre som inte längre kan arbeta, men som under lång tid bidragit till att bygga Sverige starkt. Det är av största vikt att denna grupp pensionärer garanteras en värdig ålderdom. Idag är det en för stor andel av denna grupp som lever i ekonomisk utsatthet.


Förslag till anslagsfördelning

Tabell 1 Centerpartiets förslag till anslag för 2019 för utgiftsområde 11 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag

Tusental kronor

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (C)

1:1

Garantipension till ålderspension

13225500

600000

1:2

Efterlevandepensioner till vuxna

10331200

1:3

Bostadstillägg till pensionärer

9156500

1:4

Äldreförsörjningsstöd

1154100

200000

2:1

Pensionsmyndigheten

583176

Summa

34450476

400000

Tabell 2 Centerpartiets förslag till anslag för 2019 till 2021 för utgiftsområde 11 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag

Miljoner kronor

2019

2020

2021

1:1

Garantipension till ålderspension

600,0

600,0

700,0

1:2

Efterlevandepensioner till vuxna

1:3

Bostadstillägg till pensionärer

1:4

Äldreförsörjningsstöd

200,0

300,0

300,0

2:1

Pensionsmyndigheten

Summa

400

300

400

Centerpartiets överväganden

Anslag 1:1 Garantipension till ålderspension föreslås minska med 600 miljoner kronor 2019, samt beräknas minska med 600 miljoner kronor 2020 och 700 miljoner kronor 2021, till följd av Centerpartiets förslag om avskaffa flyktingundantaget i garantipensionen.

Av samma anledning beräknas anslag 1:2 Äldreförsörjningsstöd öka med 200 miljoner kronor 2019 samt beräknas öka med 300 miljoner kronor 2020 och 2021.

Solveig Zander (C)

Johanna Jönsson (C)

Jonny Cato Hansson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)