Översyn och modernisering av ämnena bild, slöjd, musik samt hem- och konsumentkunskap

Motion 2018/19:2568 av Ida Drougge (M)

av Ida Drougge (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att utreda hur ämnena slöjd, bild, musik samt hem- och konsumentkunskap kan moderniseras i enlighet med motionen för att bättre förbereda elever för den kommande arbetsmarknaden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ämnen som bild, slöjd, hem- och konsumentkunskap samt musik behöver ses över och moderniseras. Samhället och vår arbetsmarknad förändras. Många traditionella hantverk, arbeten och estetiska yrken har revolutionerats av tekniska framgångar och förändrat sättet vi både lever och arbetar på. Därför behöver även undervisning, läroplan samt det centrala innehållet för dessa ämnen ses över. En sådan utredning bör även överväga huruvida ämnen och enskilda mål bör flyttas eller slås ihop med andra i syfte att effektivisera och skapa största möjliga kunskapsnytta för eleverna.

Slöjd

Många elever runt om i Sverige idag ägnar sina slöjdlektioner åt att lära sig att kontursåga och sandpappra smörknivar, virka grytlappar och sy nallebjörnar. Dessa saker kan absolut vara användbara men frågan är om det är vad som är viktigast att lära ut idag? Det behövs allmänbildande baskunskaper, om inte annat för att förbereda elever för möjligheten att läsa vidare på ett praktiskt eller estetiskt yrkesprogram efter avslutad grundskola. Detta behöver dock kompletteras med mer fokus på både mer moderna redskap såsom exempelvis 3D-skrivare och vardagliga situationer som man


kommer ha användning av i framtiden t.ex. för att kunna montera möbler, borra och använda plugg i olika material. Det bör även övervägas och utredas hur och om den traditionella slöjden bör breddas alternativt slås i ihop med närliggande ämnen och kunskaper såsom programmering samt ämnet bild och form.

Musik

Ett skolämne som verkligen skulle kunna digitaliseras är musiken. I stort sett all musikproduktion som skivbolag och artister gör idag sker med och med hjälp av modern teknik och datorer. Grundläggande kunskap i ljudproduktion och ljudteknik skulle även kunna vara inslag som breddar musiklektionernas relevans för elevernas framtida yrkesbana. Ändå ägnar sig elever ofta enbart åt att musicera på det mer traditionella sättet. Många skolor ställer krav på att elever ska lära sig och kunna spela ett musikinstrument, men samtidigt är detta något som för de flesta instrument kräver långt mer tid och övning än vad som ges inom ramen för musikundervisningen i skolan. Att musiken bör ha och har en roll i skolan är klart, men när samhället förändras behöver även undervisningen göra det. Detta sammantaget gör behovet av en översyn av musikundervisningen i grundskolan stort.

Bild

Ämnet bild innehåller idag en del modernare inslag såsom fotografering och bearbetning av digitala bilder. Potentialen i ämnet, givet genomslaget av digitalgrafik och införandet av programmering i skolan, är dock ännu större. Influenser branschen har dessutom flyttat arbetsmarknaden inom kommunikation och marknadsföring närmare kunder och elever. De traditionella metoderna skulle därför behöva kompletteras med kunskaper i layout och digital grafik och design. En utvärdering av kunskapskravens teoretiska delar samt samspelet mellan bilden och andra ämnen skulle även vara bra för att säkerställa kunskaper om manipulation av bilder samt förståelsen för reklam och sociala mediers påverkan på oss.

Hem- och konsumentkunskap

Inom hem- och konsumentkunskapen behövs en utökning av delen konsumtion och ekonomi i syfte att öka elevers kunskaper inom privatekonomi. Det bör också övervägas om delen mat, måltider och hälsa i det centrala innehållet bör minska till följd av detta. Argument som talar för det är föräldraansvaret och elevers möjligheter att förhållandevis enkelt själva lära sig grunderna i matlagning. Kunskaper om privatekonomi är dessutom någonting som många elever själva efterfrågar och som flertalet gånger visat sig saknas hos de unga vuxna som senare hamnar i just privatekonomiska problem. Samhället som stort har därför både en stor vinning, ett stort ansvar och en stor möjlighet i att skolan fokuserar sitt lärande mer till detta. Det bör även utredas hur och om delarna som berör hälsa istället passar bättre inom ämnet idrott och hälsa samt om en sådan förflyttning skulle kräva mer undervisningstid i samma ämne.


Vår skola behöver följa med i samhällsutvecklingen. Vi går mot ett mer digitaliserat samhälle och skolan behöver kunskapsmässigt följa med. Ett av skolans viktigaste uppdrag är att förbereda elever inför kommande arbetsliv och därmed blir det också självklart att utvärdera och följa upp skolans innehåll i relation till detta.

Ida Drougge (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)