Statligt ansvar för merkostnader i den gotländska sjukvården

Motion 2018/19:2441 av Lars Thomsson (C)

av Lars Thomsson (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda på vilket sätt staten bör bära ansvaret för de merkostnader som Gotland har för sjukvården på grund av kombinationen öläge och liten befolkning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Gotlands sjukvård har speciella förutsättningar som inte är jämförbara med något annat landstings förutsättningar. Vissa av de faktorerna tas hänsyn till i kostnadsutjämningen för landsting, i skatteutjämningssystemet. Men den avgörande faktorn finns det ingen kompensation för, kombinationen av att vara en ö och samtidigt ha en liten befolkning. Gotland speciella förutsättning med tolv mil bred länsgräns bestående av vatten gör att samverkan med andra sjukhus försvåras och i många fall helt omöjliggörs.

Det grundläggande problemet är att det alltid kommer behövas ett fullvärdigt akutsjukhus, med alla jourlinjer, på Gotland. Det eftersom transporter till närliggande sjukhus ofta är för långsamma om de sker via färja. Även flyg- och helikoptertrans­porter har stora begränsningar på grund av bland annat väderlek.

Att bedriva ett fullvärdigt akutsjukhus är väldigt kostnadsdrivande. Normalt för Sveriges landsting är att det behövs ett underlag på minst 120000150000 personer för att hålla med ett fullvärdigt akutsjukhus. Ofta är underlaget betydligt större, och kravet på underlag tenderar att stiga efterhand som nivåstruktureringen fortskrider. Gotland har 58000 personer som underlag för att bära denna kostnad. Detta skapar en helt ohållbar ekonomisk situation för Region Gotland, en situation som förvärras i snabb takt i och med att kostnaderna inom hälso- och sjukvården stiger betydligt snabbare än intäkterna ökar. Sjukvårdslagens portalparagraf om en jämlik vård i hela Sverige är därmed hotad.

Med ett så pass litet akutsjukhus så uppstår betydande småskalighetskostnader i form av nya medicintekniska investeringar, dubblerad utrustning för att ha redundans, överkostnader för transporter samt personal som behöver volymtjänstgöring på andra sjukhus för att behålla kompetensen.  Stora delar av detta är ej kompenserade i kostnadsutjämningsystemet.  

Gotland har ett väldigt centralt läge i Sveriges försvarsförmåga. En av de avgörande funktionerna som behöver finnas på Gotland är en fungerande sjukvård sett ur totalförsvarssynpunkt. Den pågående uppbyggnaden av totalförsvaret på ön, som Länsstyrelsen i Gotlands län ansvarar för, lyfter särskilt denna aspekt.

För att sjukvårdslagens portalparagraf om jämlik vård över hela landet skall kunna bibehållas måste staten ta ett ökande ansvar för Gotlands sjukvård. Det kan till exempel ske genom att införa en indexerad ö-faktor eller ett särskilt stöd riktat till öns sjukvård. 

Med stöd i det ovan anförda bör därför riksdagen tillkännage för regeringen som sin mening vad som anförts i motionen om att låta utreda hur staten bör bära ansvaret för de merkostnader Gotland har för sjukvården på grund av kombinationen ö-läge och liten befolkning.

Lars Thomsson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)