Breddade kriterier för Allmänna arvsfonden

Motion 2018/19:2424 av Lars Thomsson (C)

av Lars Thomsson (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten bör överväga att bredda kriterierna för att kunna söka bidrag från Allmänna arvsfonden framöver och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Allmänna Arvsfonden förvaltar mycket pengar. Dagens inriktning på hur de fördelar bidragen är ganska smal. Enligt deras statuter skall de inrikta sina bidrag till projekt som bidrar till att stärka barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Ideella organisationer, föreningar, stiftelser, kommuner, skolor och sjukhus kan få pengar ur Arvsfonden.

Det är givetvis behjärtansvärda ändamål, men inriktningen borde kunna breddas lite så att Arvsfondens medel ytterligare kan bidra till landets utveckling. 

Det finns många viktiga ändamål i samhället som är i behov av investeringsresurser, främst kopplat till den ideella sektorn. Exempel på organisationer som borde kunna stödjas är de som arbetar med att bevara och utveckla kulturarvet.

Ett sådant exempel är Gotlandståget; de har utvecklat ett uppskattat besöksmål kring den gamla smalspåriga järnvägen mellan Dalhem och Roma. Denna ideella förening bidrar påtagligt med att levandegöra järnvägstraditionen, men står inför stora investe­ringsbehov som är svåra att finansiera.

Jag föreslår därför att staten överväger att bredda kriterierna för att kunna söka bidrag från Allmänna arvsfonden framöver.

Med stöd i det ovan anförda bör därför riksdagen tillkännage för regeringen som sin mening vad som anförts i motionen om att staten överväger att bredda kriterierna för att kunna söka bidrag från Allmänna arvsfonden framöver.

Lars Thomsson (C)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)