Svenska djurskyddsregler som krav

Motion 2018/19:2400 av Sofia Nilsson och Eskil Erlandsson (båda C)

av Sofia Nilsson och Eskil Erlandsson (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten och dess myndigheter vid upphandling av livsmedel och vid entreprenader som omfattar livsmedel och mat ska ställa krav på att livsmedlen framställts med minst de krav som svensk lag och svenska myndigheter ställer på produktionen inom jordbruk och livsmedelsindustri i Sverige, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Upphandlingsreglerna i Sverige har påverkats och blivit tydligare efter ett nytt EU-direktiv, som ger möjligheter att ställa högre krav vid upphandlingar. Vi vill att dessa möjligheter snarast ska utnyttjas i Sverige.

Det framstår för oss som logiskt och konsekvent att staten och dess myndigheter vid upphandling av livsmedel för sin verksamhet och för upphandlad verksamhet, som innefattar livsmedel ställer samma krav på hur importerade livsmedel producerats vad avser djurskydd, växtskydd och livsmedelshygien, som staten och svenska myndigheter ställer på livsmedel som produceras i Sverige. Detta bör utöver hög kvalitet även leda till att konkurrenskraften för svenskt jordbruk och svensk livsmedelsproduktion ökar.

Djur ska ha det bra, skyddas från lidande och så långt som möjligt kunna få utlopp för sina instinkter och kunna utföra sitt naturliga beteende. För oss är det lika självklart som att bonden har goda villkor, att också djur som ger oss köttet, mjölken och äggen ska ha det bra och tas väl om hand.

Varje dag serveras ungefär tre miljoner måltider inom den offentliga sektorn. När vi från staten ställer höga krav på djurskydd och miljö är det inte rimligt att staten, kommuner och landsting köper in mat som inte uppfyller dessa krav till våra skolor, sjukhus och äldreboenden.

Vi vill att 100 procent av all mat som upphandlas och serveras i den offentliga sektorn ska uppfylla högt ställda miljö- och djurskyddskrav och att 100 procent av allt kött som serveras i skolor, sjukhus och äldreboenden har djurskyddskrav som minst motsvarar de svenska.

Sofia Nilsson (C)

Eskil Erlandsson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)