Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Motion 2018/19:2356 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Inledning

Utgiftsområde 11 finansierar Pensionsmyndighetens förvaltning såväl som särskilda tillägg och stöd riktade till pensionärer. För Sverigedemokraterna är det centralt att våra äldre erbjuds goda ekonomiska villkor efter ett långt, arbetsverksamt liv i Sverige. Samtidigt kan vi konstatera att fler och fler svenska pensionärer – efter att ha betalat skatt i hela sina liv – i många fall inte har råd med grundläggande saker som mediciner eller tandläkarbesök. Därför föreslås ett antal större reformer för att stärka pensionärer­nas finansiella situation.

En större satsning, som inte ligger under detta utgiftsområde, är jämställandet av skatt på pension med skatt på lön – att den så kallade pensionärsskatten avskaffas i sin helhet från den första januari 2019. Inom utgiftsområdet återfinns däremot anslagen för garantipension och bostadstillägg.

1:1 Garantipension till ålderspension

Sverigedemokraterna ser äldre som en prioriterad grupp och gör stora satsningar på bland annat avskaffandet av skatteskillnaden mellan lön och pension, den så kallade pensionärsskatten. Den grupp äldre som har det allra sämst ställt är emellertid Sveriges garantipensionärer. Inte sällan har dessa, ofta kvinnor, på olika sätt utfört oavlönat arbete i hemmen och genom detta bidragit till det välstånd och den välfärd som yngre generationer kanske tar för given, varpå man som pensionär lever under knappa ekonomiska förhållanden. Sverigedemokraterna vill, som en del i vår större satsning för Sveriges äldre, stärka garantipensionen som idag är extremt låg. På så sätt riktas resurserna till den målgrupp som verkligen behöver dem.

  • Höj garantipensionen med 1 000kr i månaden.

1:3 Bostadstillägg till pensionärer

Det är alldeles för många som lever i fattigdom. På tio år har Sverige sjunkit från att ha varit det land med lägst antal pensionärer i riskgruppen till att vara det land i Norden som nu har flest. I Pensionsmyndighetens rapport Äldre med låga inkomster framgår det att 245 000 svenskar över 65 år ligger under gränsen för vad Pensionsmyndigheten kallar relativt låg ekonomisk standard – som är det som inom EU benämns som risk för fattigdom. De som löper störst risk att hamna i fattigdom och under gränsen, och som också är flest till antal, är som vi tidigare nämnt kvinnor. Även ensamstående och de äldre åldersgrupperna ökar i antal i riskgruppen. Det är en rad parametrar som påverkar beviljandet av bostadstillägg och här borde en översyn göras för att stärka bostadstillägget för pensionärer. 

  • Bostadstillägg för pensionärer höjs med 440 kr i månaden.

Tabell 1 Anslagsförslag 2019 för utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (SD)

1:1

Garantipension till ålderspension

13 225 500

+7 400 000

1:2

Efterlevandepensioner till vuxna

10 331 200

1:3

Bostadstillägg till pensionärer

9 156 500

700 000

1:4

Äldreförsörjningsstöd

1 154 100

2:1

Pensionsmyndigheten

583 176

Summa

34 450 476

+6 700 000

Julia Kronlid (SD)

Linda Lindberg (SD)

Anne Oskarsson (SD)

Paula Bieler (SD)

Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

Jennie Åfeldt (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)