Ekologisk matproduktion och miljöanpassat växtskydd

Motion 2018/19:2302 av Anna Sibinska och Elisabeth Falkhaven (båda MP)

av Anna Sibinska och Elisabeth Falkhaven (båda MP)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om mer ekologisk matproduktion i Sverige och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta ett center för modernt, miljöanpassat växtskydd i ett förändrat klimat och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige behöver en plan för modernt, miljöanpassat växtskydd. Vår livsmedels­försörjning måste säkras och miljöbra mat öka. Det svenska lantbruket ska bli mer motståndskraftigt och mindre importberoende. Samtidigt ställer vi om till ett mer ekologiskt jordbruk där miljöpåverkan minskar.

Växtskyddsmedel orsakar skador på ekosystemen, bl.a. på vattenlevande organismer och pollinatörer. Minskningen av pollinatörer är alarmerande. Lantbruket blir beroende av ett fåtal ämnen som utvecklas av stora företag som agerar på en global marknad. I ett förändrat klimat riskerar problem med skadedjur och växtsjukdomar att öka.

Starkare växtskydd utan skadliga bekämpningsmedel

Glyfosat kommer att förbjudas. I ett första steg kommer ett förbud mot privat använd­ning av alla kemiska växtskyddsmedel och i ett andra steg kommer medlet att fasas ut i hela EU. Vi behöver fasa ut glyfosat och se till att de metoder som ersätter glyfosat har lägre påverkan på miljön.

Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen och Jordbruksverket bedömer också att en större andel ekologisk odling kan förväntas leda till minskad användning av problema­tiska kemiska växtskyddsmedel i jordbruket, vilket i förlängningen minskar riskerna för pollinerande insekter. Därutöver arbetar Kemikalieinspektionen och Jordbruksverket med att se över hur information om bifarliga medel kan göras mer lättillgänglig.

Mer ekologiskt

Som ett led i arbetet med att minska användningen av glyfosat och andra problematiska växtskyddsmedel i jordbruket vill vi skapa bättre förutsättningar för att öka ekologisk matproduktion i Sverige.

Vi vill att målet för hur mycket av den svenska jordbruksmarken som ska vara certifierad ekologisk jordbruksmark, ska höjas till 40 procent för år 2030. Samtidigt vill vi fördubbla de nuvarande anslagen för omställning till ekologisk produktion, så att fler lantbrukare kan bli ekologiska.

Inrätta ett center för modernt, miljöanpassat växtskydd

Vi behöver en plan för hur livsmedelsproduktionen kan öka samtidigt som skador på ekosystemen minskar. Det är ett samhällsansvar. Sverige behöver ett modernt, miljö­anpassat växtskydd anpassat för svenska förhållanden och för ett klimat i förändring. Vi vill samla akademi, näring och myndigheter för att utveckla metoder och kunskap om förebyggande arbete och integrerat växtskydd. Det finns erfarenheter i både det konventionella och ekologiska jordbruket att ta tillvara.

Anna Sibinska (MP)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (2)