Körkortskrav för motorcykel

Motion 2018/19:2286 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvärdera de nya kraven för att ta motorcykelkörkort enligt EU-direktivet och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbeta fram förslag på hur systemet för motorcykelkörkort kan förbättras och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att Sverige kan bli försöksland i EU för ett nytt system för att få motorcykelkörkort och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

De regler som finns i dag, efter EU-direktivet, för att ta motorcykelkörkort är komplice­rade och kostsamma. Reglerna bör därför utvärderas skyndsamt för att se hur det går att underlätta denna byråkratiska och dyra process. Reglerna bör utvärderas och det bör snarast tas fram förslag på förbättringar. Sverige bör i sådana fall även ansöka om att få bli försöksland i EU för att testa de nya framarbetade förslagen.

Camilla Waltersson Grönvall (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (3)