Digitalt utanförskap

Motion 2018/19:2283 av Roza Güclü Hedin (S)

av Roza Güclü Hedin (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över vilka åtgärder som krävs för att motverka digitalt utanförskap och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Länsstyrelsen i Dalarna släpper årligen en rapport om grundläggande betaltjänster i Sverige. Där konstateras bland annat att infrastrukturen för kontanter fortsätter att minska och att statens stöd inte kommer att räcka till för att säkra allas tillgång till kontanter.

Man har slagit fast att det inte längre enbart är en fråga om kontanthanteringen i glesbygd, utan att den försämrade tillgången på kontanter även påverkar tätorter. Var tredje person är fortfarande beroende av kontanter och bristen på kontanthantering påverkar äldre, funktionshindrade och asylsökande.

Den digitala utvecklingen går snabbt och i och med att kontanthanteringen minskar i så snabb takt blir situationen än mer problematisk. För många är tekniken för dyr och det saknas kunskaper i hur digitala tjänster ska användas. Var femte person mellan 65 och 85 år har inte tillgång till den tekniska utrustning som behövs för att kunna använda digitala tjänster.

Det är tydligt att det behövs folkbildningssatsningar när det gäller digitala tjänster, samtidigt som insatser krävs för att göra det fortsatt möjligt att använda kontanter. Att stötta äldre genom att införa eventuella teknikstöd för omställning och möjlighet att köpa teknik som stödjer apparna som krävs för tex bank-id med mera. Frågan bör belysas för att försäkra oss om att det digitala utanförskapet inte blir större eller består.

Roza Güclü Hedin (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)