Stoppa förvandlingen av stora mängder statliga vägar till enskilda vägar

Motion 2018/19:2261 av Solveig Zander (C)

av Solveig Zander (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska ta fram ett tydligt regelverk till Trafikverket för under vilka förhållanden som statliga vägar kan övergå till att bli enskild väg och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under det senaste året har debatten varit om att förvandla statliga vägar till enskilda vägar. Runt om i bland annat Uppsala län har kontakter tagits med personer som bor längs med det statliga vägnätet och föreslagits att de ska ta över ansvaret för vägen. Trafikverket har fått besparingskrav från regeringen. Det har inneburit att man vill slippa kostnaderna för det mindre vägnätet på landsbygden. De som drabbas är givetvis de som bor permanent på landet.

Vägunderhåll och en farbar väg är förutsättningen för att kunna bo och verka på landsbygden. Det sköter man inte hur lättvindigt som helst och det är heller inte gratis. Det är privatpersoner, företag och kommuner som får ansvar för att de enskilda vägarna ska vara farbara. Vägsamfälligheter ska bildas och den enskilde som bor efter vägen ska betala med privata pengar. Vägen är samtidigt en väg som alla får trafikera; den är inte privat, vilket gör att några åker gratis och andra får betala. Det är helt oacceptabelt att infra­strukturen i Sverige fungerar på det sättet. Vägnätet knyter samman människor och medverkar till att det oavsett var vi bor ska vara möjligt för post, räddningstjänst, polis, varor och tjänster att ta sig fram.


Med hänvisning till ovanstående framgår att det måste tydliggöras vilka förutsättningar som ska finnas för att Trafikverket ska kunna överföra statliga vägar till enskilda vägar. Människors behov och förutsättningar ska vara de främsta förutsättningarna.

Solveig Zander (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)