Elöverföringsavgiften till Åland

Motion 2018/19:2249 av Per Lodenius (C)

av Per Lodenius (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt utreda hur elöverföringsavgiften mellan Sverige och Åland ska kunna tas bort och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

År 1999 ingick Sverige och Finland ett avtal som innebär att elöverföring mellan de två länderna är avgiftsfritt. Åland står utanför detta avtal eftersom öriket har egen lagstiftningsmakt rörande energifrågor. I Norden har vi inga överföringsavgifter mellan länder. Åland är i detta sammanhang ett eget elland. Därför borde inte Åland belastas med de elöverföringsavgifter som idag tas ut.

Trots ovan nämnda fakta tar Vattenfall idag ut en regionnätsavgift av Åland om cirka 12 miljoner SEK per år. Utredningar, möten och diskussioner mellan Sverige, Finland och Åland har vid flera tillfällen lyft frågan. Nya förutsättningar, som exempelvis nya elöverföringskablar mellan Sverige och Finland, gör att frågan är fortsatt aktuell. Den aktuella regionnätsavgiften hindrar idag ett effektivt utnyttjande av elförbindelsen (100 MW) mellan Sverige och Finland.

Energinätsutredningen fick 2006 i uppdrag att se över frågor som rör regleringen av elnätstariffer m.m. (dir 2006:39). I uppdraget ingick att utreda utlandsförbindelser som är anslutna till det svenska regionnätet och då också Ålandsförbindelsen. Det är nu 12 år sedan denna översyn gjordes. En ny översyn bör därför göras snarast och till följd av Ålands jurisdiktion bör Kraftnät Åland jämställas med stamnätsbolaget Svenska kraftnät. Kraftnät Åland är därtill sedan hösten 2015 ett eget TSO (Transmission System Operator) och enligt EU-rätten ska avgifter mellan TSO inte förekomma.


Regeringen bör skyndsamt utreda hur det gränshinder mellan Sverige och Åland som Vattenfalls tariffsystem innebär för överföring av el till Åland ska kunna tas bort. Åland bör i detta fall ses som ett eget elland och då betraktas på samma sätt som Norge, Danmark eller Finland.

Per Lodenius (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)