En anläggningsfond för fler och bättre idrottsanläggningar

Motion 2018/19:2244 av Mathias Tegnér (S)

av Mathias Tegnér (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undersöka möjligheter att inrätta en anläggningsfond och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Alla barn och unga ska ha rätt att få delta i ett rikt föreningsliv oavsett föräldrarnas inkomst. Därför är det viktigt att avgifterna är låga, så att inte idrottsutövandet blir en klassfråga. Idrottsrörelsen erbjuder ett stort antal aktiviteter inom en mängd olika idrotter. Det är positivt att utbudet är brett och att möjligheterna är många. Samtidigt varierar tillgången till idrott över landet och tillgången till anläggningar varierar likaså.

En majoritet av alla barn och unga tränar inom idrottsrörelsens verksamhet, men en del lämnar den när de kommer upp i tonåren. Den utvecklingen är särskilt tydlig bland flickor. Här grundläggs olika idrottsvanor mellan könen. Kvinnor motionerar mer än män, men de gör det i mindre utsträckning i organiserad form. Det är viktigt att de resurser som finns för idrottande kommer både kvinnor och män till del.

Idag har idrottsrörelsen 3,1 miljoner medlemmar och nästan 700000 ideella ledare över hela landet. Det gör idrotten till vår största folkrörelse.

Just nu pågår en förändring där fler personer väljer att utöva sporter som har få utövare. Denna flora av idrotter är en styrka för idrottsrörelsen, men också en utmaning. Denna förändring leder till ökade krav på nya anläggningar. Detta är en utmaning både för mindre kommuner som saknar finansiella muskler och för storstadskommuner med brist på mark.


I vårt grannland Danmark finns en lokal- och anläggningsfond, som inrättades 1994. Fonden har till syfte att utveckla det danska idrottslivet och att delfinansiera banbrytande anläggningsprojekt. En liknande fond skulle fylla en viktig funktion för det svenska föreningslivet.

Mathias Tegnér (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)