Ändring av förordningen (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer

Motion 2018/19:2222 av Linda Ylivainio (C)

av Linda Ylivainio (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda obligatorisk medlemsavgift för medlem i barn- och ungdomsorganisation och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) prövar, enligt 2§ förordningen (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer, statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer, däribland de partipolitiska ungdomsförbunden. För att en sådan organisation ska kunna ansöka om statsbidrag ställs vissa krav i förordningen. Tex måste 60% av organisationens medlemmar vara i åldrarna 6–25 år.

Förordningens 5§ definierar en medlem i en barn- och ungdomsorganisation som en person som

1. innehar medlemskap i en eller flera medlemsföreningar i organisationen, eller i en barn- och ungdomsorganisation som organiserar nationella minoriteter i Sverige,

2. har stadgeenliga möjligheter att påverka beslut om organisationens verksamhet och inriktning, och

3. året närmast före det år då ansökan om bidrag sker, aktivt tagit ställning för ett medlemskap genom att ha betalat medlemsavgift, ansökt om eller på annat sätt bekräftat medlemskap.

Av 5§ p.3 förordningen framgår således att medlemsavgift inte är obligatoriskt för att den aktive ska anses ha tagit ställning för ett medlemskap. Även andra sätt att bekräfta sitt medlemskap som ansökan om eller annat sätt godkänns enligt förordningen. Jag menar att avsaknaden av krav obligatorisk medlemsavgift skapar en olycklig rättslig gråzon, som skapar tolknings- och tillämpningsproblem för såväl organisationerna som myndigheten. Eftersom medlemskapet är en parameter för att en organisation ska kunna kvalificera sig för statsbidrag är det angeläget att parametrarna är transparenta och objektivt kontrollerbara. Ett tydligt bevis på en aktivs avsikt att ha tagit ställning för ett medlemskap är genom betalning av medlemsavgift. Att den aktive erlägger medlems­avgift torde också bidra till ökad stabilitet och minskat utrymme för snabb medlems­genomströmning till följd av kortsiktiga opinionskantringar i de politiska ungdoms­förbunden.

Linda Ylivainio (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)