Ny strategi mot digitalt utanförskap

Motion 2018/19:2207 av Serkan Köse (S)

av Serkan Köse (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av en ny strategi mot digitalt utanförskap och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Sverige har vi många medborgare som hamnar i så kallat digitalt utanförskap. Stiftel­sen för internetinfrastruktur, Punkt SE, presenterade hösten 2014 en undersökning där det konstateras att en miljon svenskar inte använder internet och att många av dem är i de äldre åldersgrupperna.

Undersökningen visar att samtidigt som de allra flesta barn, unga och medelålders använder internet dagligen finns det fortfarande en stor grupp människor som står utanför. De flesta av de äldre som inte har internet svarar dock att de inte är intresse­rade. Några anger krånglig teknik och höga kostnader som skäl att inte koppla upp sig.

År 2020 tros 400000 svenskar fortfarande vara utan internet. Bara ett fåtal väljer bort internet för att de tycker det är för krångligt eller för dyrt. De flesta uppger att de inte är intresserade.

Jag anser att ingen ska lämnas utanför digitaliseringen. Det digitala utanförskapet hänger ihop med ett socialt utanförskap. För att till fullo kunna vara en del av samhället krävs det ofta att det finns möjlighet att kunna ta del av information, underhållning, tjänster och så vidare genom digital delaktighet. Det är också viktigt utifrån ett demokratiskt perspektiv att kunna använda de digitala arenorna för att kunna göra sin röst hörd.

Jag anser att det behövs utveckling av fler och enklare användarvänliga offentliga servicetjänster. Genom teknikutvecklingen och förenklade tjänster kan vi se att sjukvård, omsorg, utbildning med mera kan komma fler till del på ett mer effektivt sätt. Till exempel kan kroniska patienter slippa långa dagliga resor och i stället få vård i hemmiljö.

Därför anser jag att det behövs en fortsatt e-tjänsteutveckling samtidigt som detta måste förutsätta fler insatser för att minska it-klyftan i samhället. Visst finns det klasskillnader i detta men det handlar inte minst om generationsskillnader. En del betingat av tillgången till en dator men många gånger rädsla och okunskap.

Det är främst biblioteken som har tagit initiativ för att allmänheten ska lära sig att bli digitalt delaktiga. Bibliotekens insatser i detta avseende bör ses som en del av bibliotekens uppdrag – att ge tillgång till information. Biblioteken når relativt stora samhällsgrupper – faktiskt också nya grupper i de projekt där biblioteken introducerar nya användare för internet. Därför är det viktigt att biblioteken får fortsatt stöd för att nå flera grupper.

Det civila samhällets organisationer gör en viktig insats, eftersom det är de som möter personer som inte är digitalt delaktiga. Aktörerna är många, bland annat studieförbunden. Ett annat exempel är Seniornet Sweden, en ideell organisation som startats med det uttalade syftet att låta äldre lära äldre om it. Organisationen arbetar aktivt och framåtsyftande, bland annat tillsammans med folkbiblioteken i Seniorsurf-dagar för att stimulera till lärande och är också tillsammans med studieförbunden en viktig part i Digidel-kampanjen – en kampanj som avslutades 2013 och som pågick under tre år. Under denna tid har projektet bidragit till att en halv miljon svenskar som tidigare stod utanför den digitala världen blivit delaktiga. I slutet av 2013 lämnade överlämnade Digidel 16 förslag till den dåvarande regeringen om fortsatta satsningar mot digitalt utanförskap.

Det finns alltså många aktörer. Men det finns även en växande utbildningsmarknad för digital kompetens där folkbildningens organisationer har en viktig roll. Studie­förbunden skulle med sin stora bredd ha goda förutsättningar att nå en ansenlig grupp som inte är digitalt delaktiga. Därför anser jag att studieförbunden ska få fortsatt stöd så att de kan nå flera grupper.

En slutsats av den ovan redovisade genomgången är att det görs en hel del redan i dag för digital delaktighet i Sverige, men mer kan göras.

Därför anser jag att det digitala utanförskapet måste brytas, och att det behövs en ny strategi mot det digitala utanförskapet. På så sätt bidrar vi till ett inkluderande samhälle.

Serkan Köse (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)