Förbättringar kring SGI i ett livslångt lärande

Motion 2018/19:2201 av Jasenko Omanovic och Malin Larsson (båda S)

av Jasenko Omanovic och Malin Larsson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regelverket för sjukpenning under studietiden bör ses över och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Arbetstagarna på den svenska arbetsmarknaden måste redan idag och kommer ännu mer i framtiden att behöva byta yrke och skolas om till helt nya branscher. Därför kan man säga att det livslånga lärandet är ett naturligt inslag på dagens och framtidens arbets­marknad.

En arbetsmarknad med ett större inslag av livslångt lärande kräver förbättringar i systemet kring sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Det har gjorts små framsteg, men det finns nödvändiga förbättringar att genomföra för att anpassa SGI till de omständlig­heter som råder på den svenska arbetsmarknaden.

De studenter som arbetade före studierna i en sådan utsträckning att de hade rätt till SGI, kan ha sin SGI vilande under studietiden. Förutsättningen är att studierna finansieras med studiemedel, eller att studenten är tjänstledig och studerar inom sitt eget yrkesområde. Vilande SGI innebär att SGI och eventuell årsarbetstid hålls vilande under studietiden för att sedan kunna aktiveras när studierna är avslutade. Det krävs alltså att studierna avbryts helt för att studenten ska kunna få sjukpenning beräknad på de inkomster den hade innan studierna påbörjades. Karenstiden, som i en del fall är 30 dagar, är inte anpassad till det samhälle vi lever i.

Dagens system är omodernt. Framför allt slår det hårt mot alla vuxenstuderande med familjer. Det är viktigt att fler arbetstagare ges möjlighet till att satsa på utbildning och kompetensutveckling i ett livslångt lärande. Därför måste vi ha ett system som ger ekonomisk trygghet vid sjukdom eller i andra liknande situationer. Om vi vill att fler vuxna människor ska våga satsa på utbildning, måste regelverket för sjukpenning under studietiden ses över en gång till.

Jasenko Omanovic (S)

Malin Larsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)