Civilsamhällets roll för äldres välfärd

Motion 2018/19:2182 av Eva Lindh m.fl. (S)

av Eva Lindh m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stödja lokala insatser och engagemang inom civilsamhället och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Hälsan är generellt god bland våra äldre, om man jämför med andra länder. Ofrivillig ensamhet är dock ett växande problem i dagens samhälle. Ungefär var tredje äldre person är ensam mot sin vilja. De äldre som känner stor ensamhet har större risker att drabbas av fysiska eller psykiska sjukdomar. Bland de som är mellan 65 och 80 år är den ojämförligt viktigaste faktorn för livskvalitet den psykiska hälsan.

Social gemenskap är en viktig faktor för att förebygga psykisk ohälsa hos äldre personer. Studier visar att stödsamtal hjälper bättre än läkemedel och ger dessutom färre biverkningar. Det finns rapporter som visar att deltagande i sociala aktiviteter motverkar depressioner och har en läkande effekt samt innebär att färre insjuknar i depression och bättre psykisk och fysisk hälsa.

För att investera i det friska behövs fortsatta satsningar inom välfärdsområdet men också på civilsamhället. Förutsättningar för föreningslivet att möta äldres ensamhet behöver stärkas. Civilsamhället är en ovärderlig kraft i vårt samhälle och ger våra äldre en stimulans och ett utbud som inte välfärdssamhället enbart kan stå för. En samlad strategi kan vara en väg för att stödja lokala insatser och engagemang inom civilsamhället.

Eva Lindh (S)

Johan Andersson (S)

Teresa Carvalho (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)