Biodling på Riksdagshusets tak

Motion 2018/19:2181 av Jasenko Omanovic (S)

av Jasenko Omanovic (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjligheten att inrätta en biodling på Riksdagshusets tak bör undersökas och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen.

Motivering

En god bipopulation är viktig för den biologiska mångfalden. Bin spelar en viktig roll vid pollinering av växter, vilket är avgörande för fortsatt spridning av växtarter. Mycket av den växtlighet som sedan blir mat för oss människor är direkt beroende av en effektiv och omfattande pollinering. Således är vi människor helt beroende av att vi har en tillräckligt stor bi- och humlepopulation för vår matförsörjning.

I Sverige finns idag ungefär 270 arter vilda bin och humlor, varav en tredjedel är rödlistade. Det innebär att dessa arters överlevnad inte är självklar. Därför är det angeläget att det tas krafttag mot trenden av en minskande population.

Det är viktigt att vi i riksdagen gör vad vi kan för den biologiska mångfalden och att vi föregår med gott exempel. Ett sätt att göra detta hade varit att inrätta en biodling på Riksdagshusets tak. På så sätt hade riksdagen signalerat att vi tar hotet mot Sverige bi-population på allvar, samtidigt som riksdagen direkt hade bidragit till en förbättrad biologisk mångfald.

Sveriges riksdag hade stått långt ifrån ensamma i ett sådant här projekt. I New York, London och Berlin har biodlingar på hustaken blivit allt vanligare de senaste åren.
I Paris återfinns biodlingar på taket av både Notre Dame och Musée dOrsay. 2015 inrättades den första biodlingen vid Vita Huset i Washington. Även i svenska städer som Stockholm och Göteborg har antalet biodlingar ökat.

Det är angeläget att riksdagen tydligt signalerar att den står bakom och uppmuntrar den här utvecklingen. Den biologiska mångfalden i städerna är viktig – möjligheter för riksdagen att vara pådrivande och direkt bidragande till dess skydd bör undersökas.

Möjligheten att inrätta en biodling på Riksdagshusets tak bör därför undersökas.

Jasenko Omanovic (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)