Stärk förutsättningarna för svensk turist- och besöksnäring

Motion 2018/19:2179 av Saila Quicklund (M)

av Saila Quicklund (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka förutsättningarna för svensk turist- och besöksnäring och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Svensk turism- och besöksnäring växer kraftigt. De samlade turismutgifterna i Sverige 2017 ökade med 7,4procent till 317 miljarder (motsvarande en volymökning på 5,5procent) vilket är den högsta tillväxttakten för turismen sedan 2006. Under 2017 sysselsatte turism- och besöksnäringen 175800 personer. Sedan år 2000 har syssel­sättningen inom turismen ökat med 34procent. Turismnäringen är en personalintensiv bransch och ett första steg in på arbetsmarknaden för speciellt unga och utrikesfödda.

Besöksnäringen är av stor betydelse för hela Sverige. Jämtlands län, med skidmetro­polen Åre, med tjugotalet gästnätter per invånare är ett exempel. Även övriga regioner i norra Sverige visar på betydelsen av turism- och besöksnäringen. Utländska turisters efterfrågan till den svenska naturen, jakt, fiske, skidåkning och andra populära friluftsaktiviteter gör mycket för turismen i dessa regioner.

De kulturella och kreativa näringarna, folks intresse för kulturupplevelser, upptäcka och smaka på de kulinariska sevärdheterna i Sverige, ger många näringar ute på landsbygden en chans att växa och öka attraktiviteten i hela Sverige.

Besöksnäringens förutsättningar för att överleva och växa ytterligare bygger på goda ekonomiska villkor för näringen, och där är den rödgröna regeringens kraftigt höjda kostnader för att anställa unga ett hårt slag mot näringen.

Det finns ett gemensamt intresse att ta tillvara på möjligheter för att utveckla nya typer av produkter och tjänster. Att skapa goda förutsättningar för besöksnäringen att växa efter egna förutsättningar är politikens viktigaste uppgift.

Besöksnäringen består till stor del av småföretag. Det är därför viktigt med regelförenklingar för små och medelstora företag, samt marknadsföring via Visit Sweden, en samägd organisation av Svensk Turism och staten.

Alliansregeringen sänkte bl.a. restaurangmomsen, och det är också positivt att den rödgröna regeringen gick vidare med Alliansens förslag kring förenklingar kring högkostnadsskydd för småföretag vid sjukskrivning.

Med anledning av ovanstående anser jag att förutsättningarna för svensk turism- och besöksnäring bör stärkas.

Saila Quicklund (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)