Bevara LSS-lagens intentioner

Motion 2018/19:2134 av Lars Mejern Larsson och Gunilla Svantorp (båda S)

av Lars Mejern Larsson och Gunilla Svantorp (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att intentionerna bakom LSS-lagstiftningen ska gälla och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har under de senaste åren varit en fråga som engagerat efter flera uppmärksammade rättsfall som avgjorts av Högsta förvaltningsdomstolen. De avgörandena har skapat en ny praxis för Försäkrings­kassan om hur rätten till statlig assistansersättning ska tillämpas. Det är inom grund­läggande behov, egenvård och ingående kunskap som nya juridiska tolkningar gjorts.
I förlängningen har det medfört att färre personer beviljas assistans. Den utvecklingen behöver regeringen ta på allvar.

Sedan LSS-reformen tillkom 1994 har många människor fått en högre livskvalitet. Denna unika rättighetslagstiftning är en viktig frihetsreform. Dess syfte är att främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för funktionshindrade. Målet skall vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra, få möjlighet till delaktighet i samhällslivet, självbestämmande och jämlikhet i levnadsvillkor. När lagen genom rättsfall blivit ihålig, måste politiken se till att det tas fram en ny lagstiftning som täpper igen de hål som uppkommit. För bristerna är många såsom gränsproblematik mellan huvudmännen, skillnad mellan insatserna beroende på vart du bor. Tillämpning av kriterier och rättssäkerhet är inte enhetlig. Svårigheten är att lagen är stor och komplex, och tidigare utredningar har inte lett fram till några större beslut.

Det är därför bra att regeringen sedan en tid tillbaka tillsatte en bred utredning av LSS som ska vara klar i december 2018 och att ett flertal myndigheter fått i uppdrag att noggrant granska hur Försäkringskassans bedömningar förändras till följd av domarna.

Samtidigt är det viktigt att förtydliga att orsaken till att färre personer får hjälp via LSS inte beror på nedskärningar eller besparingar. Det beror inte heller på reglerings­brev till Försäkringskassan. Utan är en följd av domar som också fanns under den tidigare alliansregeringens tid.

Samhället ska ge stöd till de individer som behöver det mest. Intentionerna bakom LSS-lagstiftningen ska gälla. Och det ska vara möjligt att jobba och vara förälder även för den som har barn med funktionsnedsättning. Därför måste effekterna av rättspraxis förändras genom tydligare lagstiftning så fort det går utan att ge avkall på kvalitén i underlagen.

Lars Mejern Larsson (S)

Gunilla Svantorp (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)