Likvärdig insats för barns bästa

Motion 2018/19:2125 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)

av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkra ett likvärdigt samordningsarbete för att identifiera, förebygga, motverka och behandla psykisk ohälsa hos barn och unga och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Barn som har en besvärlig livssituation av olika skäl, det kan bland annat handla om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, bollas ofta mellan barn- och ungdoms­psykiatri, socialförvaltning, skolans elevhälsoteam m. fl. Detta kan innebära att även ansvaret för åtgärder också bollas fram och tillbaka utan samarbete och barnen blir drabbade.

Vi måste verka för en bättre elevhälsa som kan samordna den verksamhet som riktar sig mot att möta barn utifrån deras behov så föräldrar inte enskilt ska behöva strida för att deras barns ska få en bra skolgång. Det finns stora vinster, både mänskligt och ekonomiskt med att så tidigt som möjligt identifiera, förebygga och behandla psykisk ohälsa hos barn och unga.

I det övergripande arbetet behövs samordning över ministerområden, departements- och myndighetsgränser och att staten har en långsiktig strategi för barns och ungas hälsa. I kontakten med barn och unga och deras familjer krävs att kommuner, landsting och civilsamhället synkroniserar sina insatser mycket bättre, för effektivare resurs­utnyttjande och framför allt minskad psykisk ohälsa.

Det finns många goda exempel runt om i landet som jobbar fokuserat för barnens bästa. Ett gott exempel där landsting–skola–kommun har startat ett framgångsrikt samarbete är i Falu kommun. Där arbetar man med en modell som har inspirerats och tillämpas i Skottland – Getting it right for every child. Där har man startat en grupp där skola, socialtjänst och psykiatri samarbetar för att överbrygga de professionella gränserna.

SKL och den socialdemokratiskt ledda regeringen har under flera år haft överens­kommelser om satsningar inom området psykisk hälsa och SKL har under denna tid bedrivit ett utvecklingsarbete för att ge kommuner och landsting konkreta verktyg och arbetsmodeller för att övervinna myndighetsbarriärer, möjliggöra effektiv samverkan och sätta det drabbade barnet/ungdomen i centrum. Helt i enlighet med den så kallade Skottlandsmodellen.

Vi anser att det krävs ett helhetsperspektiv som inte enbart tillämpas i ett fåtal kommuner i landet utan att det blir likvärdigt. Inget barn ska hamna mellan stolarna.

Roza Güclü Hedin (S)

Maria Strömkvist (S)

Patrik Engström (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)