Högre straff vid fortkörning vid vägarbeten

Motion 2018/19:2109 av Magnus Manhammar (S)

av Magnus Manhammar (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten till högre straff vid fortkörning vid vägarbeten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Varje år inträffar minst 300 olyckor vid vägarbeten där någon skadas eller omkommer, ett antal som legat konstant flera år. Ofta handlar det om oskyddade trafikanter, som fotgängare och cyklister. Men även de som arbetar ute på vägarna skadas. Tyvärr arbetar många vägarbetare utan skydd, trots att det krävs enligt Trafikverkets regelverk.

Statistiken bygger bara på olyckor som polis eller sjukvård rapporterat in till olycksdatabasen Strada. Eftersom olyckorna sökts fram genom olika sökord som till exempel vägarbete vet Trafikverket att statistiken inte är komplett. Troligen sker det betydligt fler olyckor vid vägarbeten.

Av de olyckor som kan bedömas i statistiken inträffade hälften på de statliga vägarna, 44 procent på det kommunala vägnätet och 6 procent på övriga vägar. Cyklister eller gående drabbades i 38 procent av olyckorna. Men nästan lika vanligt är så kallade upphinnandeolyckor. Dessa är ofta kökrockar där trafikanter inte hunnit bromsa (31 procent). Mer än åtta av tio sådana olyckor inträffade på det statliga vägnätet, vägarna med mest trafik och högre hastigheter.

Trafikverkets sammanställning för åren 2003–2012 visar att det skett 2935 olyckor med personskador i anslutning till olika typer av gatu- och vägarbeten. Av dessa var 44 dödsolyckor och 362 olyckor med svårt skadade. Förklaringen till att antalet trafik­olyckor i samband med vägarbeten ökar förklaras kortfattat med fler bilar, högre hastigheter och mer vägunderhåll. Detta är oacceptabelt.

För att komma åt problemet måste vi framför allt få ned hastigheterna på våra vägar där vägarbeten förekommer. I flera andra länder är till exempel straffavgiften för fortkörning mycket högre om överträdelsen skett i samband med ett vägarbete. Det finns exempelvis flera provinser i Kanada som infört en dubblering av den bötessumma som utdöms vid fortkörning vid vägarbeten. Ett liknande system bör även införas i Sverige. Fortkörning vid vägarbeten borde bötfällas dubbelt. Det är ett effektivt sätt att få ned hastigheterna vid vägarbeten och därmed minska antalet personskador och dödsolyckor.

Jag vill med anledning av den här bakgrunden lyfta behovet av att undersöka möjligheten att införa en dubblering av den bötessumma som utdöms vid fortkörning i samband med vägarbeten.

Magnus Manhammar (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)