Bilanpassning

Motion 2018/19:2100 av Ingemar Nilsson (S)

av Ingemar Nilsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en omedelbar översyn av regelverket för bilstöd och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Förmånen bilstöd är en viktig insats för att människor med olika slag av funktions­nedsättningar ska ges en möjlighet till ett så rikt och jämlikt liv som möjligt. I många fall är det avgörande för att aktivt kunna delta i samhällslivet, att ges möjlighet att kunna delta i arbetslivet.

De förändringar som infördes fr.o.m. 20170101, via proposition 2016/17:4, hade i grunden vällovliga syften. I alla delar har dock inte utfallet blivit det fullt ut önskade. Den utvärdering som regeringen beställt efter ca 18 månader visar på behovet av en översyn. Försäkringskassan har i oktober 2018 lämnat sina förslag på förändringar.

En av konsekvenserna av den nu gällande lagstiftningen är att Försäkringskassans krav på fordonstyp vid bilstöd har skärpts på ett orimligt sätt. De ökade kraven på fordonets kapacitet och därmed följande inköpspris medför att egenkostnaden för individen blir avsevärt mycket större. I vissa fall kan detta medföra ökade inköpskost­nader för fordonet, anpassningskostnaden ej inräknad, om 350000400000 kronor.

Effekten riskerar naturligtvis att bli att personen ifråga tvingas avstå från att köpa bil, med de begränsningar i livsföringen detta medför.

En ytterligare effekt är att kostnaden för absolut nödvändiga resor, som kunde utförts med egen bil istället överförs till kommunalt finansierad färdtjänst.

Ur såväl ett individperspektiv som ett samhällsperspektiv bör en översyn och förändring av bilstödet göras omgående. 

Ingemar Nilsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)